Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 298/BTNMT-ĐCKS ngày 06 tháng 10 năm 2017, về việc bổ sung khu vực đá granit ốp lát núi Mavieck tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Thủ tướng Chính Phủ có ý kiến như sau:

             1. Đồng ý điều chỉnh khu vực đá granit ốp lát núi Mavieck với tổng diện tích 59,62 ha ( Khu 1: 7,12 ha, Khu 2 : 26,56 ha, Khu 3: 25,94 ha) tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận ra ngoài Quy hoạch tổng thể quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011-2022 tại Quyết định số 2412/ QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên.

             2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thự hiện cấp phép thăm dò đá granit ốp lát tại khu vực nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản; việc cấp phép khai thác chỉ xem xét sau khi có kết quả thăm dò và được cơ quan thẩm quyền thẩm định công nghệ dự án chế biến . /.

                                                                                                                Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.