Tại công văn số 1285/TTg-CN ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc bổ sung khu vực cao lanh – felspat Ba Bò, tỉnh Phú Thọ vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

      Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3697/BTNMT-ĐCKS ngày 21 tháng 7 năm 2017), ý kiến của Bộ Công Thương (Công văn số 7159/BCT-CNNg ngày 08 tháng 8 năm 2017) về việc bổ sung khu vực cao lanh – felspat Ba Bò, tỉnh Phú Thọ vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Thủ tướng Chính Phủ có ý kiến như sau:

      1. Đồng ý bổ sung khu vực cao lanh – felspat tại đồi Nai Trành Bo Bo, khu 5 xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (diện tích 17,5 ha) thuộc mỏ cao lanh – felspat Ba Bò, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương tại các văn bản nêu trên.

      2. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò, khai thác cao lanh – felspat tại khu vực nêu trên theo quy định . /.

 

                                                                                                                 Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.