Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 3757/BTNMT-ĐCKS ngày 13 tháng 7 năm 2020), ý kiến Bộ Xây dựng (Công văn số 3707/BXD-VLXD ngày 03 tháng 8 năm 2020) về việc bổ sung điểm mỏ kaolin - felspat tại xã Giáp Lai và xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

            1. Đồng ý bổ sung điểm mỏ kaolin - felspat (diện tích 53,6 ha) tại xã Giáp Lai và xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên.

            2. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò, khai thác mỏ kaolinfelspat nêu trên theo quy định./.

                                                                                                                Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam .