Ngày 16 tháng 12 năm 2018. Thủ Tướng Chính phú có văn bản sô 1878/TTg-CN về việc bổ sung danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực qặng wolfram tại Tỉnh Hà Giang. Theo đó:

  1.  Đồng ý bổ sung khu vực quặng wolfram Quảng Ngần – Suối Ngần (diện tích 7,12 km2) thuộc xã Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên.
  2.  Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò, khai thác quặng wolfram tại khu vực trên theo quy hoạch và quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan./.

Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam