Ngày 21 tháng 12 năm 2021. Văn phòng Chính phú có văn bản sô 9309/VPCP-CN về việc bổ sung danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực qặng chì kẽm tại Tỉnh Bắc Kạn. Theo đó:

  1.  Đồng ý bổ sung khu vực quặng chì kẽm Kèo Nàng, xã Bản Thị, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn vào phụ lục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiện của Bộ Công Thương,  Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại các văn bản nêu trên.
  2.  Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản khu vực quặng chì kẽm nêu trên theo quy định của pháp luật

Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam