Ngày 11/3/2013 tại trụ sở cơ quan, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng cùng đại diện các Vụ KHCN&HTQT, KHTC, Địa chất, VP Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã họp báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai về kết quả đánh giá Chương trình KHCN cấp Bộ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

         Tham dự cùng Thứ trưởng còn có Lãnh đạo Vụ KHCN, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện Viện Địa chất và Khoáng sản.

Báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai về kết quả đánh giá Chương trình KHCN cấp Bộ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

Toàn cảnh buổi họp

         Sau khi nghe ông Quách Đức Tín, Vụ trưởng Vụ KHCN&HTQT - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trình bày báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã kết luận như sau:

         - Trong thời gian tới, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản và Viện Địa chất và Khoáng sản nên mời những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực địa chất đang công tác hoặc đã nghỉ hưu tham gia tư vấn và góp ý đề xuất đề tài KHCN.

        - Cần chú trọng tính khả thi của 12 lĩnh vực đề xuất trong báo cáo, cần cụ thể rõ ràng trong 2 hoặc 5 năm tới.

        - Các nội dung nghiên cứu và dự án sự nghiệp kinh tế vẫn còn lẫn lộn, không rõ ràng.

        - Sản phẩm cơ bản đều được ứng dụng nhưng chưa chỉ ra địa chỉ cụ thể, chưa chuyển giao kết nối giữa đơn vị nghiên cứu và đơn vị sử dụng.

        - Cần tăng công nghệ, qui trình để thành lập bản đồ địa chất.

        - Phấn đấu để thực hiện mục tiêu sau 10 năm, Bộ TN&MT có công nghệ được sở hữu trí tuệ.

        - Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ phải là Tiến sỹ hoặc là Thạc sỹ nhưng cho đến khi kết thúc đề tài đã là Tiến sỹ. Đề tài khi đã kết thúc nhưng còn chưa công bố kết quả trên báo, tạp chí chuyên ngành thì không nghiệm thu.

Văn phòng Tổng cục./.