Ngày 29/01/2013, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì buổi họp để nghe Viện Công nghệ Xạ - Hiếm báo cáo về kết quả nghiên cứu mẫu công nghệ urani của đề án “Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa – Pà Rồng huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam”. Tham dự buổi họp còn có các Phó Tổng Cục trưởng, Vụ Địa chất, Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Kế hoạch Tài chính, Văn phòng, Liên đoàn Địa chất Xạ Hiếm – Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Tại buổi họp, các đại biểu đã đóng góp rất nhiều ý kiến về chuyên môn, kỹ thuật và kinh tế cho báo cáo của Viện Công nghệ Xạ - Hiếm.

Kết thúc buổi họp, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã kết luận:

- Viện Công nghệ Xạ - Hiếm tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo về kết quả nghiên cứu mẫu công nghệ theo hướng ngắn gọn và có minh họa chi tiết.

- Tiếp tục nghiên cứu, tính toán giá thành của mẫu công nghệ để đảm bảo tính kinh tế - xã hội