Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 đã được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phê duyệt tại Công văn số 981/ĐCKS-TCCB ngày 26/4/2021, Trung tâm Kiểm định địa chất thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021.

Thông tin chi tiết theo link đi kèm: https://docs.google.com/document/d/1n6sUzIcL93oKqoM8XVfFJ-bBsTekK3vg/edit?usp=sharing&ouid=114970665730077676861&rtpof=true&sd=true

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3538883553234890"
     crossorigin="anonymous"></script>