Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của phấp luật trong hoạt động khai thác, sử dụng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường của Công ty Cổ phần giống gia súc Thanh Ninh.

Chi tiết theo file đính kèm./.

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm: