Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Trung tâm Thông tin, Lưu tr và Tạp chí địa chất tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 tại Trung tâm sự kiện Trống đồng Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nguyên - Ủy viên Thường vụ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Vụ và Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn; các đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo Trung tâm Thông tin lưu trữ và Tạp chí địa chất chủ trì hội nghị

Thay mặt tập thể Lãnh đạo, đồng chí Trần Hồng Hải - Bí thư, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Lưu tr và Tạp chí địa chất trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Trong năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn về cơ cấu tổ chức bộ máy, về nhân sự cán bộ lãnh đạo quản lý, về cơ chế tài chính thay đổi nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, tập thể Trung tâm đã đoàn kết, nhất trí hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tổ chức hệ thống bộ máy của Trung tâm được kiện toàn từng bước đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên nhiệt liệt chào mừng và biểu dương những thành tích mà Trung tâm đã đạt được, ổn định việc làm và thu nhập (ở mức trung bình trong toàn Tổng cục) cho cán bộ, viên chức và người lao động trong năm 2018.

Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Phó Tổng Cục trưởng hoàn toàn nhất trí với kế hoạch thành lập trên cơ sở kết quả đạt được năm 2018 và tình hình thực tế của đơn vị và đề nghị Trung tâm thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

1. Sớm hoàn thiện bộ máy Lãnh đạo của Trung tâm; ổn định tổ chức để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2019, đặc biệt là duy trì và phát triển ổn định Tạp chí Địa chất (cả về nhiệm vụ và nhân sự).

2. Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại, đào tạo tại chỗ độ ngũ cán bộ kỹ thuật về chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ để có thể đáp yêu cầu trước mắt cũng như những năm tiếp theo.

3. Tiếp tục thực hiện dự án Xây dựng kho lưu trữ bảo quản tập trung tài liệu nguyên thủy địa chất, khoáng sản đúng tiến độ.

4. Rà soát tổng thể và đề xuất Tổng cục nhu cầu mua sắm, bổ sung trang thiết bị cho Trung tâm để đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính dự thảo văn bản đề xuất lồng ghép hạng mục trang bị cơ sở vật chất vào dự án “Xây dựng kho lưu trữ bảo quản tập trung tài liệu nguyên thủy địa chất, khoáng sản”.

Thay mặt tập thể Lãnh đạo Trung tâm, đồng chí Trần Hồng Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Lưu tr và Tạp chí địa chất cám ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Cục trưởng đồng thời cũng tin tưởng rằng năm 2019 Lãnh đạo, viên chức và người lao động Trung tâm sẽ đoàn kết nhất trí hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao./.

Văn phòng Tổng cục, ngày 25/02/2019.