Bạn Hà Hương (50 tuổi) ở Hà Nội có Email: huong531958@yahoo.com.vn hỏi:

Bộ trưởng đánh giá thế nào về vai trò của Ngành Địa chất đối với sự phát triển kinh tế của đất nước trong thời kỳ hội nhập?. Thời gian tới và những kế họạch dài hạn, Bộ có ưu tiên gì để cho Ngành Địa chất phát triển? Thưa Bộ trưởng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Cảm ơn Bạn đã quan tâm đến một vấn đề có nội dung lớn, quan trọng mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang tổ chức thực hiện. Xin được trao đổi với Bạn với một số nội dung liên quan như sau:

Tài nguyên khoáng sản là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Qua mấy chục năm hoạt động, ngành Địa chất nước ta đã có đóng góp quan trọng trong điều tra, đánh giá, thăm dò nhiều mỏ khoáng sản với kho tài liệu địa chất khoáng sản đồ sộ gồm nhiều mỏ khoáng sản quan trọng đã, đang và sẽ được đầu tư khai thác, đặc biệt là các khoáng sản than, sắt, đồng, chì - kẽm, titan, bôxit, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng v.v... Sản lượng khai thác các loại khoáng sản ở nước ta trong mấy năm vừa qua đã tăng nhanh, đáp ứng yêu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu. Những thành quả có được của ngành Địa chất trong nghiên cứu, điều tra tài nguyên khoáng sản có ý nghĩa to lớn trong giai đoạn phát triển đất nuớc thời kỳ hội nhập, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ngành Địa chất không chỉ đã cung cấp kịp thời, có cơ sở khoa học các tài liệu điều tra cơ bản địa chất góp phần phục vụ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng vùng, miền, địa phương mà còn góp phần tăng thu ngân sách từ các hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản đáng kể.

Để tạo điều kiện cho ngành Địa chất đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ hội nhập, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang chỉ đạo:

- Rà soát Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi) nhằm hoàn thiện thể chế văn bản pháp luật về khoáng sản phù hợp với quy định các văn bản pháp luật có liên quan và luật pháp quốc tế;

- Đang chỉ đạo thực hiện Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt tại Quyết định số 116/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007; đang chỉ đạo xây dựng để trình Chính phủ Quy hoạch điều tra địa chất thuỷ văn - địa chất công trình và tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản biển; phối hợp với các Bộ Công thương, Xây dựng tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng, trình phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản;

- Củng cố, hoàn thiện tổ chức các đơn vị địa chất theo hướng tinh gọn, tiên tiến và hiện đại; quan tâm chế độ chính sách đối với lao động địa chất, đào tạo lực lượng cán bộ địa chất; tăng cường đầu tư thiết bị, công nghệ tiên tiến; mở rộng hợp tác quốc tế.

- Ngoài nguồn vốn đầu tư sự nghiệp kinh tế theo kế hoạch, Bộ đã và sẽ chỉ đạo xây dựng các chương trình, nhiệm vụ, dự án điều tra địa chất, khoáng sản lớn, dài hạn bằng các nguồn vốn khác. Phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ, Ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính đối với tài nguyên khoáng sản như cơ chế đấu thầu thăm dò, khai thác mỏ; định giá mỏ khoáng sản; thu hồi một phần vốn ngân sách nhà nước đã đầu tư cho công tác điều tra, thăm dò mỏ để tăng nguồn vốn đầu tư cho hoạt động điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản./.

Theo www.gltt.monre.gov.vn ngày 27 tháng 12 năm 2007