Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được giao chủ trì xây dựng dự thảo.

Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000 (sau đây gọi tắt là Định mức KT-KT) được áp dụng đối với 08 hạng mục công việc sau:  Văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công tỷ lệ 1:25.000; Khảo sát thực địa tỷ lệ 1:25.000; Văn phòng tại thực địa tỷ lệ 1:25.000; Văn phòng sau thực địa và báo cáo kết quả thi công tỷ lệ 1:25.000; Văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công tỷ lệ 1:10.000; Khảo sát thực địa tỷ lệ 1:10.000; Văn phòng tại thực địa tỷ lệ 1:10.000; Văn phòng sau thực địa và báo cáo kết quả thi công tỷ lệ 1:10.000. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000 do các tổ chức, cá nhân thực hiện.