Sau 3 năm triển khai, đến tháng 4/2017, Kho bạc Nhà nước đã thu được số tiền là 12.795 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trung bình mỗi năm thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 4.000-5.000 tỷ đồng.

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là một điểm mới từ Luật Khoáng sản 2010. Sau đó, năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Theo đó, Bộ TN&MT đã thẩm định 604 hồ sơ thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT với tổng số tiền là 34.213 tỷ đồng (bao gồm cả số tạm thu), trong đó, đã phê duyệt 493/604 hồ sơ với tổng số tiền 30.512 tỷ đồng. UBND 53/63 tỉnh, thành phố đã phê duyệt cho 2.716 hồ sơ với tổng số tiền là 13.005 tỷ đồng.

Theo báo cáo, đến hết tháng 4 năm 2017 đã thu vào Kho bạc Nhà nước số tiền là 12.795 tỷ đồng, trung bình mỗi năm thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 4.000-5.000 tỷ đồng, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước đồng thời góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên phạm vi cả nước.

Riêng năm 2017, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã trình Hội đồng thẩm định 25 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tham mưu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 13 hồ sơ, với tổng số tiền phê duyệt là 316,3 tỷ đồng, số tiền nộp lần đầu là 94,6 tỷ đồng. Theo số liệu thống kê, 31/63 tỉnh, thành phố đã gửi Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền là 653,3 tỷ đồng.

Văn phòng Tổng cục.

Nguồn: monre.gov.vn