Ngày 23/3/2009, tại cơ quan Bộ TN&MT, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có buổi làm việc và báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường về kế hoạch chi tiết triển khai Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.  

Trong đó có kế hoạch Tổ chức hội nghị quán triệt và tập huấn triển khai các quy định của Nghị định số 07/2009/NĐ-CP đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở tài nguyên và Môi trường. Dự kiến tổ chức tại 3 khu vực: Bắc - Trung - Nam vào Quý II/2009.

Cũng trong buổi làm việc này đồng chí Quyền Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn cũng báo cáo Thứ trưởng về công tác cấp lại giấy phép khai thác than vùng Quảng Ninh cho các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam và dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao quản lý, bảo vệ các khu vực mỏ than tại tỉnh Quảng Ninh cho Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.