Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò thiếc-kim loại hiếm khu vực Đồng Răm-La Vi, xã Ba Khâm và xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

Diện tích đề nghị thăm dò: 440,06 ha

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hương Hải-Quảng Ngãi

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò thuộc danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.