Căn cứ quy định tại Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản. 

Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò nước khoáng tại khu vực nhà máy La Vie, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An bao gồm:

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò là 2,3 ha;

Chủ đầu tư: Công ty TNHH La Vie.

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò được Thủ tướng Chính phủ đồng ý miễn đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực nước khoáng tại phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An tại văn bản số 5134/VPCP-KTN ngày 25/6/2013.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.