Căn cứ quy định tại Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản.

Hồ sơ hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp phép Thăm dò đá vôi dolomit khu vực Bảng Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Diện tích đề nghị thăm dò: 21,55 ha

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Vũ Gia Lai Châu

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng  ở Việt Nam đến năm 2020; bổ sung vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Văn bản số 460/TTg-Cn ngày 10/4/2018.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Văn phòng Tiếp nhận và Trae kết quả.