Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản.

Hồ sơ đề nghị cấp phép Thăm dò đá granit ốp lát khu vực Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa như sau:

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò là 13,8 ha ;

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Khánh Hòa

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò thuộc Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 được thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 01 năm 2012;

Khu vực đề nghị thăm dò đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại công văn số 1728/TTg- KTN, ngày 03 tháng 10 năm 2016.

Văn phòng Tổng cục./.

Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.