Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản.

Hồ sơ đề nghị cấp phép Thăm dò đá granit ốp lát khu vực  khu vực Da Dù, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên như sau:

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò là 20,5 ha ;

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần VLXD Phú Yên

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò đã được Thủ tướng Chính Phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm Vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 và đưa vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, tại văn bản số 5282/VPCP-KTN, ngày 28 tháng 6 năm 2016.

Văn phòng Tổng cục./.

Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.