Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản.

Hồ sơ đề nghị cấp phép Thăm dò quarzit khu vực Bảo Nhai, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai như sau:

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò là 28,01 ha ;

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Liên Sơn.

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò đã được Bộ Công Thương bổ sung vào Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến đá quarzit tại Quyết định số 12204/QĐ-BCT, ngày 09/11/2015;

Khu vực đề nghị thăm dò được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại văn bản số 1717/TTg-KTN ngày 29 tháng 4 năm 2016.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.