Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản.

Hồ sơ đề nghị cấp phép Thăm dò quặng sắt khu vực Lũng Viền, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn như sau:

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò là 45,14 ha ;

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò thuộc Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010 có xét đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tại quyết định số 2185/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 12 năm 2014;

Khu vực đề nghị thăm dò được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại văn bản số 984/TTg-KTN ngày 08 tháng 6 năm 2016.

Văn phòng Tổng cục./.

Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.