Cải cách hành chính (CCHC) là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TN&MT. Bộ đã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch và yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, từ đó, góp phần tác động tích cực đến công tác quản lý Nhà nước về TN&MT.

Bộ TN&MT tổ chức giao lưu trực tuyến giải đáp vướng mắc của người dân và doanh nghiệp

Bộ TN&MT tổ chức giao lưu trực tuyến giải đáp vướng mắc của người dân và doanh nghiệp

Minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm

Trên thực tế, công tác CCHC của Bộ TN&MT đã có nhiều chuyển biến cả về quy mô và chất lượng. Bộ TN&MT đã đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp theo hướng chú trọng thực chất, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí; tăng cường hướng về địa phương, cơ sở, đặt trọng tâm vào công tác rà soát và tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến người dân và doanh nghiệp và TTHC nội bộ theo hướng công khai, minh bạch, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả quy trình giải quyết TTHC.

Ban Cán sự Đảng đã ban hành Nghị quyết về đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành TN&MT. Đẩy mạnh công tác hiện đại hoá hành chính trong chỉ đạo, điều hành, Bộ đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-BTNMT ngày 31/5/2016 triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Theo đó, kể từ ngày 1/9/2016, việc xử lý văn bản và hồ sơ công việc (không mật) được thực hiện qua mạng thông tin điện tử với tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ, bảo đảm kiểm soát tiến độ xử lý văn bản và hồ sơ công việc tại mọi thời điểm, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, công chức.

Bước sang năm 2017, Bộ đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, nhằm cụ thể hóa việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, trong đó, tập trung vào 3 trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy và hiện đại hóa nền hành chính. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 thuộc phạm vi Bộ TN&MT. Bộ trưởng đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTNMT ngày 15/11/2017 nhằm tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị ngành tài nguyên và môi trường.

Kết quả triển khai về thể chế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai cắt giảm từ 1/3 đến 1/2 thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến quyền của người sử dụng đất; phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng trình Chính phủ Nghị định quy định về các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất trong cấp phép xây dựng; rà soát, đề xuất cắt giảm 44,78% điều kiện kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ; trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ. Công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, biển và hải đảo để các địa phương triển khai thực hiện; thực hiện liên thông thủ tục hành chính đối với 11 thủ tục môi trường, biển và hải đảo, tài nguyên.

Bộ đã thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 đối với 58 thủ tục và ở mức độ 4 đối với 13 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Văn phòng một cửa. Thiết lập 3 đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết phản ánh của nhân dân về tình trạng vi phạm pháp luật về TN&MT, vi phạm pháp luật về đất đai; vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và các cơ chế tương tác giữa Bộ với người dân, doanh nghiệp về các lĩnh vực TN&MT.

Tính đến ngày 25/11/2017, Bộ đã tiếp nhận tổng số 1.802 hồ sơ nộp lần đầu,  trong đó, Văn phòng một cửa tại trụ sở Bộ trực tiếp nhận 1.439 hồ sơ (chiếm 80% tổng số hồ sơ nộp lần đầu); Bộ đã xử lý xong và trả kết quả cho tổng số 1.494 hồ sơ, trong đó, Văn phòng một cửa tại trụ sở Bộ trực tiếp trả kết quả cho 1.111 hồ sơ.

CCHC - Thước đo chỉ đạo điều hành

CCHC - Thước đo chỉ đạo điều hành

Hiện đại hóa công tác hành chính

Bộ TN&MT xác định ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là một giải pháp có ý nghĩa quyết định, góp phần tự động hóa, tối ưu hóa, đơn giản hóa các quy trình TTHC, tạo ra phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc mới. Thông qua ứng dụng CNTT, tổ chức, cá nhân sẽ dễ dàng liên kết với các cơ quan hành chính, đặc biệt, trong giải quyết TTHC bảo đảm tính công khai, minh bạch. Nhận thức được điều này, trong phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu rõ mục tiêu bảo đảm mức hài lòng của cá nhân, tổ chức doanh nghiệp về TTHC đạt hơn 80% và 90% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi của Bộ được cung cấp dưới dạng điện tử; cung cấp trực tuyến ở các cấp độ 3 và 4...

Theo đó, Bộ đã hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của Cổng thông tin điện tử; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành; xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ. Cải cách lề lối, phương thức làm việc; nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng một cửa. Chấn chỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn ngành.

Bộ TN&MT đã xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu: Ứng dụng CNTT hiệu quả trong mọi lĩnh vực của ngành, tạo môi trường làm việc thuận lợi phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ và các đơn vị; cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Tiếp tục nâng cấp hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của Bộ (với số lượng khoảng trên 4.000 tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức sử dụng theo chức năng, nhiệm vụ) và Thư điện tử của Bộ một cách đồng bộ và thường xuyên, tăng cường trao đổi thông tin qua văn bản điện tử, hạn chế văn bản giấy, nhằm xử lý công việc nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, minh bạch thông tin để từng bước cải tiến phương thức quản lý, điều hành, góp phần hiện đại hóa hành chính.

Cùng với đó, Bộ triển khai áp dụng chữ ký số trong việc gửi nhận văn bản điện tử qua hệ thống Thư điện tử, Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của Cục CNTT, từng bước triển khai áp dụng tất cả các đơn vị thuộc Bộ. Bảo đảm quản lý vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, dữ liệu của hệ thống Thư điện tử, các phần mềm phục vụ quản lý điều hành và Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ. Hỗ trợ thường xuyên các Sở TN&MT trong công tác ứng dụng CNTT tại các địa phương và kết nối thống nhất trong toàn ngành. Tập trung thực hiện triển khai các dự án trọng điểm về CNTT theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Năm 2018,  Bộ xác định, tiếp tục đẩy mạnh CCHC gắn cải cách TTHC; thực hiện cung cấp Dịch vụ công trực tuyến đối với tất các các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu với nhiệm vụ của đơn vị; phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm để xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, loại bỏ những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Triển khai Đề án tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức ngành TN&MT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, hiện đại; chuyển đổi mạnh mẽ mô hình quản lý hiện nay sang mô hình phục vụ người dân, doanh nghiệp, kiến tạo cho phát triển. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tương tác giữa Bộ với người dân, doanh nghiệp; thiết lập cơ chế để người dân đánh giá chất lượng cung cấp các dịch vụ công.

Nguồn: http://monre.gov.vn