UBND tỉnh Gia Lai đã thông qua quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Bảng giá mới có hiệu lực thi hành từ tháng 9/2017 và thay thế cho bảng giá cũ đã ban hành trước đó.

Gia Lai: Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên


Quyết định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khoáng sản kim loại (sắt, quặng…), khoáng sản không kim loại (đất, đá, cát, sỏi…), sản phẩm từ rừng tự nhiên (gỗ rừng và các sản phẩm khác từ rừng) và nước thiên nhiên.

Quyết định này cũng quy định việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá đối với các sản phẩm từ rừng tự nhiên thực hiện theo quy định hiện hành về xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá, không được thấp hơn giá tối thiểu của từng loại lâm sản rừng tự nhiên đã quy định trong bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm từ rừng tự nhiên. Khi giá cả có biến động từ 20% trở lên, các Sở, ngành liên quan phải xây dựng phương án giá tính thuế tài nguyên trình UBND tỉnh để điều chỉnh giá.

Nguồn: TN&MT.