1. 27 Giấy phép khai thác.

2. 57 Giấy phép thăm dò.

3. 01 Quyết định thu hồi giấy phép.

4. 01 Quyết định đóng cửa mỏ.

Danh sách giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp năm 2009 (từ 01/01/2009 đến 15/10/2009)

Chi tiết xem tệp đính kèm.