Thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 13 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Bộ TN&MT đăng tải công khai 08 khu vực do 06 Công ty đề nghị tham gia góp vốn đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản vàng gốc và các khoáng sản đi kèm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Dưới đây là danh sách cụ thể các đề án và tọa độ, vị trí, diện tích kèm theo.

danh sách cụ thể các đề án và tọa độ, vị trí, diện tích

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: www.monre.gov.vn.