Trả lời:

Điều kiện, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá khi đủ các điều kiện sau:

- Có văn bản, tài liệu hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định;

- Đáp ứng các quy định của tổ chức, cá nhân về thăm dò khoáng sản hoặc khai thác khoáng sản;

- Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định trong hồ sơ mời đấu giá;

- Đã nộp phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo quy định.

 Tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá và trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng từ chối không nhận kết quả trúng đấu giá mà chưa được Hội đồng đấu giá chấp thuận thì không được tham gia bất kỳ phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản nào trong thời hạn 01 (năm), kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá đó.

2. Các đối tượng không được tham gia đấu giá:

- Chủ tịch, thành viên Hội đồng đấu giá; cán bộ, công chức được giao tiếp nhận, chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người nêu trên.

- Những đối tượng bị cấm khác theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản được quy định như sau:

a) Về quyền:

- Được cấp văn bản xác nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Được sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

- Được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản sau khi hoàn thành thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

- Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Về nghĩa vụ:

- Nộp tiền trúng đấu giá theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

- Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

- Không được chuyển nhượng kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác lập hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản;

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.