Theo đó, Bộ đã cắt giảm 29 chế độ báo cáo, đạt mục tiêu cắt giảm 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý.

Kết quả cụ thể như sau: Bãi bỏ 29 chế độ báo cáo (22 chế độ báo cáo trong hoạt động của Bộ; 07 chế độ báo cáo định kỳ của các cá nhân, tổ chức, cơ quan ngoài Bộ gửi đến Bộ); sửa đổi: 07 chế độ báo cáo; bổ sung: 01 chế độ báo cáo; giữ nguyên: 98 chế độ báo cáo.

Các kiến nghị cụ thể nhằm đơn giản hóa chế độ báo cáo, tránh trùng lặp nội dung như gộp các báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý về: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ QLNN về TN&MT của Bộ; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao cho các đơn vị trực thuộc Bộ; Báo cáo tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thành một loại “Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ QLNN về TN&MT tuần/tháng/quý”.

Một loạt các Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ QLNN về TN&MT của Bộ 6 tháng đầu năm; Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm; Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; Báo cáo tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; Báo cáo công tác thi đua khen thường 6 tháng đầu năm; Báo cáo công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm cũng sẽ được gộp lại thành một loại báo cáo “Báo cáo tình hình thực hiên nhiệm vụ QLNN về TN&MT 6 tháng đầu năm”.

Các báo cáo liên quan đến thống và quản lý hồ sơ công chức; tổng hợp kết quả, đánh giá thực hiện tình hình tinh giản biên chế; kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức viên chức; tình hình thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với công chức, viên chức; định kỳ đội ngũ công chức, viên chức; minh bạch tài sản thu nhập năm cũng được gộp lại thành một loại báo cáo “Báo cáo tình hình thực hiện công tác tổ chức cán bộ hằng năm”.

Các báo cáo hằng năm về công tác thi đua, khen thưởng; công tác tuyên truyền; kiểm tra công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền được gộp lại thành một loại báo cáo “Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền hằng năm”.

Đặc biệt, trong Quyết định đơn giản hóa chế độ báo cáo vừa được ban hành, thì các báo cáo cá nhân, tổ chức gửi đến Bộ liên quan đến phạm vi quản lý của Bộ được đề xuất bãi bỏ như: Báo cáo về tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường trong báo cáo giám sát môi trường định kỳ; Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh, quốc phòng.

Hay một loạt Báo cáo kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn; Báo cáo kết quả kiểm kê tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh; Báo cáo tình hình cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất và hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh/thành phố; Báo cáo tình hình đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; Báo cáo tổng hợp kết quả phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn được gộp lại thành một loại báo cáo “Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước”. Báo cáo tình hình hoạt động khoáng sản năm... (theo Giấy phép thăm dò/khai thác khoáng sản do Bộ TN&MT cấp); Báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác năm.... cũng được gộp lại thành một loại báo cáo “ Báo cáo quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc”.

Ngoài ra, theo phương án đơn giản hóa này của Bộ, rất nhiều chế độ báo cáo khác được đề nghị sửa đổi, bổ sung liên quan đến thời hạn chốt số liệu báo cáo; cũng như thống nhất các số liệu do tổ chức, cá nhân gửi đến Bộ, phục vụ tốt cho công tác QLNN; quy định rõ hơn về biểu mẫu báo cáo,…

Theo monre.gov.vn