Phó Vụ trưởng Phụ trách: Đặng Hữu Đoàn

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Công Thủy

I. Vị trí và chứcnăng:

Vụ Chính sách và Pháp chế là tổ chức thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sảnthực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng Cục trưởng quản lýcông tác pháp chế và đề xuất cơ chế chính sách lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

II. Nhiệm vụ, quyềnhạn:

1. Chủ trì nghiên cứu, rà soát cơ chế, chính sách thuộc các văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản đã ban hành; đề xuất xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung nhằm khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển bền vững khoáng sản.

2. Là cơ quan đầu mối lập kế hoạch, giám sát tiến độ, quản lý quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Tổng cục.

3. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản phúc đáp các tổ chức, cá nhân theo phân công của Tổng Cục trưởng.

4. Thực hiện pháp điển hóa hệ thống quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoáng sản theo quy định của pháp luật.

5. Chủ trìlập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản; là đầu mối tổ chức thực hiệnkế hoạch sau khi được phê duyệt.

6. Triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

7.Chủ trì rà soát về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề phức tạp và các văn bản quan trọng theo yêu cầu của Tổng Cục trưởng.

8.Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học về chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; tham gia thực hiện các chương trình, dự án quốc tế về chính sách, pháp luật.

9. Tham gia kiểm tra tình hình hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp và tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản của các địa phương.

10. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính hoạt động của Vụ theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

11. Quản lý công chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Vụ theo quy định.

12. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu về tình hình nhiệm vụ các lĩnh vực công tác được giao.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Vụ Chính sách và Pháp chế có Vụ trưởng và không quá 03 Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng vụ Chính sách và Pháp chế chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ.

Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.