Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN

Ngày 29/3/2013, Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý dự án khoa học công nghệ.

Thông tư số 23/2012/TT-BKHCN

Ngày 23 tháng 11 năm 2012, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến đã ký ban hành Thông tư số 23/2012/TT-BKHCN về hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ.