Ngày 23 tháng 10 năm 1996, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (trước đây) đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 3223 QĐ/QLTN và số 3224 QĐ/QLTN cho Công ty xi măng Hòa Bình (nay là Công ty Cổ phần xi măng Vinaconex Lương Sơn Hoà Bình) khai thác đá vôi tại làng Rụt, xã Tân Vinh và khai thác đá sét tại xóm Vé, xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình. và số 3224 QĐ/QLTN ngày 23 tháng 10 năm 1996 đã cấp cho Công ty theo quy định của pháp luật.

Quá trình khai thác tại các khu vực nêu trên, Công ty đã không thực hiện đúng nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản, các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác liên quan (được Đoàn thanh tra của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát hiện qua công tác thanh tra). Trên cơ sở kết quả thanh tra, ngày 15 tháng 7 năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 147/TB-BTNMT yêu cầu Công ty khắc phục các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Do Công ty Cổ phần ximăng Vinaconex Lương Sơn Hòa Bình không khắc phục các vi phạm theo Thông báo số 147/TB-BTNMT nêu trên, ngày 10 tháng 3 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 415/QĐ-BTNMT (Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa Ủy quyền) về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 3223 QĐ/QLTN ngày 23 tháng 10 năm 1996.