Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản.

Hồ sơ đề nghị cấp phép Thăm dò nước khoáng nóng tại thôn 5, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò là 0,08ha

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Tháng Năm

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò đã được Thủ tướng Chính Phủ đồng ý bổ sung vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, tại văn bản số 2112/TTg-KTN, ngày 23 tháng 11 năm 2016

Văn phòng Tổng cục./.

 Nguồn: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.