Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản.

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò là 15,87 ha ;

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Quang Phú.

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò thuộc quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012.

 Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò thuộc danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.