• Thứ ba, 21 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ ba, 21 Tháng 11 năm 2017

Mục lục Công báo tháng 9 năm 2016

Mục lục Công báo tháng 9 năm 2016

 

MỤC LỤC

 

 

Số công báo

 

Ngày phát hành

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*30-6-2016- Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa.

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*19-7-2016- Thông tư số 17/2016/TT-BTNMT  ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

 

 

897 + 898

 

 

 

 

 

 

 

 

01-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ Y TẾ

*15-5-2016- Thông tư số 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

          (Đăng từ Công báo số 899 + 900 đến số 901 + 902)

 

 

899 + 900

 

02-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ Y TẾ

*15-5-2016- Thông tư số 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

          (Đăng từ Công báo số 899 + 900 đến số 901 + 902)

*30-6-2016 - Thông tư số 21/2016/TT-BYT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc.

*30-6-2016- Thông tư số 22/2016/TT-BYT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.

*30-6-2016- Thông tư số 23/2016/TT-BYT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc     

 

 

901 + 902

 

02-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-7-2016- Nghị định số 105/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*19-8-2016- Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử.

 

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO  - BỘ QUỐC PHÒNG

*22-6-2016- Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội.

 

BỘ Y TẾ

*30-6-2016- Thông tư số 24/2016/TT-BYT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

*30-6-2016- Thông tư số 25/2016/TT-BYT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc

*30-6-2016- Thông tư số 26/2016/TT-BYT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

*30-6-2016- Thông tư số 27/2016/TT-BYT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*23-8-2016- Quyết định số 1644/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy hoạch di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son.

*23-8-2016-  Quyết định số 1649/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

 

 

903 + 904

 

03-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ Y TẾ

*30-6-2016- Thông tư số 28/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp.

*30-6-2016- Thông tư số 29/2016/TT-BYT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc.

*30-6-2016- Thông tư số 30/2016/TT-BYT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc.

 

 PHẦN VĂN BẢN KHÁC

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*29-7-2016- Quyết định số 2369/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Trung Trung bộ (Nhóm 3) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

 

905 + 906

 

04-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ CÔNG THƯƠNG

*24-6-2016- Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLTBCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

*10-8-2016- Thông tư số 15/2016/TT-BCT hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương.

BỘ TÀI CHÍNH

*14-7-2016- Thông tư số 120/2016/TT-BTC về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam.

 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

 

CHỦ TỊCH NƯỚC

*22-8-2016- Quyết định số 1830/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*22-8-2016- Quyết định số 1840/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*22-8-2016- Quyết định số 1841/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*22-8-2016- Quyết định số 1842/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*22-8-2016- Quyết định số 1843/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*23-8-2016- Quyết định số 1650/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*29-7-2016- Quyết định số 2367/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy

hoạch chi tiết Nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm 1) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

 

907+ 908

 

06-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

 

*01-7-2016- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng.

*23-8-2016-  Nghị định số 119/2016/NĐ-CP về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu.

* 23-8-2016 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.

*24-8-2016- Nghị định số 121/2016/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ NỘI VỤ

*22-6-2016- Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập.

 

BỘ TÀI CHÍNH

*03-8-2016- Thông tư số 124/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

*09-8-2016- Thông tư số 126/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 168/2015/ TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam.

*09-8-2016- Thông tư số 127/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 50/2016/ TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Ðầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Ðồng.

*12-8-2016- Thông tư số 129/2016/TT-BTC ngày 12-8-2016 sửa đổi Thông tư số 136/2015/ TT-BTC ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh.

 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*29-7-2016- Quyết định số 2370/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Nam Trung bộ (Nhóm 4) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

 

909 + 910

 

07-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-7-2016- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

BỘ Y TẾ - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*30-6-2016- Thông tư liên tịch số 20/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*30-6-2015- Thông tư số 19/2016/TT-BGTVT quy định về khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa.

BỘ XÂY DỰNG

*01-7-2016- Thông tư số 23/2016/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*26-8-2016- Quyết định số 1672/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

*29-8-2016- Quyết định số 1675/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020.

*29-8-2016- Quyết định số 1677/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*29-7-2016- Quyết định số 2368/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng Bắc Trung bộ (Nhóm 2) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

911 + 912

 

08-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*23-8-2016- Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*25-8-2016- Thông tư số 30/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

BỘ QUỐC PHÒNG

* 23-8-2016- Thông tư số 113/2016/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

BỘ TÀI CHÍNH

*22-7-2016- Thông tư số 123/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Yên Lệnh quốc lộ 38.

*05-8-2016- Thông tư số 125/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 33/2016/ TT-BTC ngày 25/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*10-8-2016- Văn bản hợp nhất số 44/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

 

913 + 914

 

09-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ Y TẾ - BỘ QUỐC PHÒNG

 

*30-6-2016- Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

 

 

915 + 916

 

10-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*24-4-2016- Thông tư số 08/2016/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020.

     (Đăng từ Công báo số 917 + 918 đến số 919 + 920)

 

 

917 + 918

 

11-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*24-4-2016- Thông tư số 08/2016/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020.

     (Đăng từ Công báo số 917 + 918 đến số 919 + 920)

 

 

919 + 920

 

11-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ TÀI CHÍNH

*09-8-2016- Thông tư số 128/2016/TT-BTC quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

*15-8-2016- Thông tư số 131/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bàn Thạch (tại Km1298+150) quốc lộ 1.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

*29-8-2016- Quyết định số 04/2016/QĐ-KTNN ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước.

 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*30-8-2016- Quyết định số 1681/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.

*02-9-2016- Quyết định số 1722/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*19-8-2016- Văn bản hợp nhất số 2800/VBHN-BTP  hợp nhất Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

 

921 + 922

 

12-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*25-8-2016 - Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.

 

923 + 924

 

14-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

 (Đăng từ Công báo số 925 + 926 đến số 929 + 930)

 

925 + 926

 

16-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

 (Đăng từ Công báo số 925 + 926 đến số 929 + 930)

 

927 + 928

 

16-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

 (Đăng từ Công báo số 925 + 926 đến số 929 + 930)

 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

 

CHÍNH PHỦ

 *01-9-2016- Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*03-9-2016- Nghị quyết số 76/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016.

*05-9-2016- Quyết định số 1726/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế. *05-9-2016 Quyết định số 1730/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

*31-8-2016- Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

*05-9-2016- Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

*06-9-2016- Công điện số 1576/CĐ-TTg về thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ

*05-9-2016-  Quyết định số 194/QĐ-BCĐĐHG về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo điều hành giá.

 

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*29-8-2016- Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân, quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế.

*29-8-2016- Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định.

*29-8-2016- Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1064+730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi.

 

929+  930

 

16-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 122/2016/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

     (Đăng từ Công báo số 931 + 932 đến số 947 + 948)

 

931 + 932

 

18-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 122/2016/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

     (Đăng từ Công báo số 931 + 932 đến số 947 + 948)

 

933 + 934

 

18-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 122/2016/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

     (Đăng từ Công báo số 931 + 932 đến số 947 + 948)

 

935 + 936

 

18-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 122/2016/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

     (Đăng từ Công báo số 931 + 932 đến số 947 + 948)

 

937 + 938

 

18-9-2016

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 122/2016/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

     (Đăng từ Công báo số 931 + 932 đến số 947 + 948)

 

939 + 940

 

18-9-2016

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 122/2016/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

     (Đăng từ Công báo số 931 + 932 đến số 947 + 948)

 

941 + 942

 

18-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 122/2016/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

     (Đăng từ Công báo số 931 + 932 đến số 947 + 948)

 

 

943 + 944

 

18-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 122/2016/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

     (Đăng từ Công báo số 931 + 932 đến số 947 + 948)

 

945 + 946

 

18-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 122/2016/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

     (Đăng từ Công báo số 931 + 932 đến số 947 + 948)

 

947 + 948

 

18-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016 - Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

*01-9-2016- Nghị định số 124/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*01-9-2016- Thông tư số 22/2016/TT-BGTVT quy định về quản lý hoạt động của thủy phi cơ, sân bay chuyên dùng trên mặt nước, bãi cất, hạ cánh trên mặt nước.

 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

 

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*08-7-2016- Văn bản hợp nhất số 2640/VBHN-BVHTTDL ngày 08-7-2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

*08-7-2016- Văn bản hợp nhất số 2641/VBHN-BVHTTDL hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

*08-7-2016- Văn bản hợp nhất số 2642/VBHN-BVHTTDL ngày 08-7-2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.

 

 

949 + 950

 

19-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ QUỐC PHÒNG

*30-8-2016- Thông tư số 118/2016/TT-BQP ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị an định Hecxozen sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 02:2016/BQP).

 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*08-9-2016- Chỉ thị số 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*08-9-2016- Quyết định số 3699/QĐ-BNN-TCTS về việc đính chính Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác.

 VĂN BẢN HỢP NHẤT

*08-7-2016- Văn bản hợp nhất số 2643/VBHN-BVHTTDL hợp nhất Thông tư quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

951 + 952

 

20-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 125/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019.

    (Đăng từ Công báo số 953 + 954 đến số 963 + 964)

 

953 + 954

 

21-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 125/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019.

    (Đăng từ Công báo số 953 + 954 đến số 963 + 964)

 

955 + 956

 

21-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 125/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019.

    (Đăng từ Công báo số 953 + 954 đến số 963 + 964)

 

957 + 958

 

21-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 125/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019.

    (Đăng từ Công báo số 953 + 954 đến số 963 + 964)

 

959 + 960

 

21-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 125/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019.

    (Đăng từ Công báo số 953 + 954 đến số 963 + 964)

 

961 + 962

 

21-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 125/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019.

    (Đăng từ Công báo số 953 + 954 đến số 963 + 964)

 

963 + 964

 

21-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016-  Nghị định số 126/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018.               (Đăng từ Công báo số 965 + 966 đến số 975 + 976)

 

965 + 966

 

23-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016-  Nghị định số 126/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018.               (Đăng từ Công báo số 965 + 966 đến số 975 + 976)

 

967 + 968

 

23-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016-  Nghị định số 126/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018.               (Đăng từ Công báo số 965 + 966 đến số 975 + 976)

 

969 + 970

 

23-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016-  Nghị định số 126/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018.               (Đăng từ Công báo số 965 + 966 đến số 975 + 976)

 

971 + 972

 

23-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016-  Nghị định số 126/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018.               (Đăng từ Công báo số 965 + 966 đến số 975 + 976)

 

973 + 974

 

23-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016-  Nghị định số 126/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018.                 (Đăng từ Công báo số 965 + 966 đến số 975 + 976)

 

BỘ QUỐC PHÒNG

*30-8-2016- Thông tư số 119/2016/TT-BQP ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị tạo NitroGlyxerin sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 03:2016/BQP).

*30-8-2016- Thông tư số 120/2016/TT-BQP ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị tạo Dinitrotoluen sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 04:2016/BQP).

 

975 + 976

 

23-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 127/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016 - 2018.

 (Đăng từ Công báo số 977 + 978 đến số 987 + 988)

 

977 + 978

 

24-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

 

*01-9-2016- Nghị định số 127/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016 - 2018.

       (Đăng từ Công báo số 977 + 978 đến số 987 + 988)

 

979 + 980

 

24-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

 

*01-9-2016- Nghị định số 127/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016 - 2018.

       (Đăng từ Công báo số 977 + 978 đến số 987 + 988)

 

981 + 982

 

24-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 127/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016 - 2018.

       (Đăng từ Công báo số 977 + 978 đến số 987 + 988)

 

983 + 984

 

24-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 127/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016 - 2018.

       (Đăng từ Công báo số 977 + 978 đến số 987 + 988)

 

985 + 986

 

24-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 127/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016 - 2018.

       (Đăng từ Công báo số 977 + 978 đến số 987 + 988)

 

987 + 988

 

24-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*09-9-2016 - Nghị định số 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

*09-9-2016- Nghị định số 136/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

 

BỘ QUỐC PHÒNG

*30-8-2016- Thông tư số 121/2016/TT-BQP ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị kẹp đạn bằng khí nén sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 05:2016/BQP). *30-8-2016- Thông tư số 122/2016/TT-BQP ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trạm khí nén YKC, VZ20/350 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 06:2016/BQP).

BỘ TÀI CHÍNH

*18-8-2016- Thông tư số 132/2016/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam.

 

989 + 990

 

25-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH – BỘ NỘI VỤ

*30-6-2016- Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.

*30-6-2016- Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật.

 

BỘ QUỐC PHÒNG

*30-8-2016- Thông tư số 123/2016/TT-BQP ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trạm Azốt UGZCIA dùng để nạp cho tên lửa sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 07:2016/BQP).

*30-8-2016- Thông tư số 124/2016/TT-BQP ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trục cáp vận chuyển thuốc phóng, thuốc nổ sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 08:2016/BQP).

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*31-8-2016- Thông tư số 20/2016/TT-BTTTT hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

 

991 + 992

 

25-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*08-8-2016- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

 

 

993 + 994

 

26-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

*30-8-2016- Thông tư số 17/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012 hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*26-7-2016- Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH  hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

BỘ QUỐC PHÒNG

*30-8-2016- Thông tư số 125/2016/TT-BQP ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với pa lăng kéo tay sử dụng để nâng, hạ bom, đạn sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 09:2016/BQP).

*30-8-2016- Thông tư số 126/2016/TT-BQP ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xà cẩu đạn tên lửa sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 10:2016/BQP).

*30-8-2016- Thông tư số 128/2016/TT-BQP ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với tời điện, tời thủ công nâng thuốc phóng, thuốc nổ sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 12:2016/BQP).

BỘ TÀI CHÍNH

*20-6-2016- Thông tư số 86/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*06-9-2016- Quyết định số 1914/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

*06-9-2016- Quyết định số 1915/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

*06-9-2016- Quyết định số 1916/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

*06-9-2016- Quyết định số 1917/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*06-9-2016- Quyết định số 1918/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*06-9-2016- Quyết định số 1920/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

 

995 + 996

 

26-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 128/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2018.

 (Đăng từ Công báo số 997 + 998 đến số 1007 + 1008)

 

997 + 998

 

27-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 128/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2018.

 (Đăng từ Công báo số 997 + 998 đến số 1007 + 1008)

 

 

999 + 1000

 

27-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 128/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2018.

 (Đăng từ Công báo số 997 + 998 đến số 1007 + 1008)

 

1001 + 1002

 

27-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 128/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2018.

 (Đăng từ Công báo số 997 + 998 đến số 1007 + 1008)

 

 

1003 + 1004

 

27-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 128/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2018.

 (Đăng từ Công báo số 997 + 998 đến số 1007 + 1008)

 

 

1005 + 1006

 

27-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 128/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2018.

 (Đăng từ Công báo số 997 + 998 đến số 1007 + 1008)

 

 

1007 + 1008

 

27-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*30-6-2016- Thông tư liên tịch số 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN ngày 30-6-2016 hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu.

BỘ TÀI CHÍNH

*08-9-2016- Thông tư số 134/2016/TT-BTC ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*06-9-2016- Quyết định số 1919/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*06-9-2016- Quyết định số 1921/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*06-9-2016- Quyết định số 1922/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*06-9-2016- Quyết định số 1923/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*06-9-2016- Quyết định số 1924/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*06-9-2016- Quyết định số 1925/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*30-8-2016- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

 

1009 + 1010

 

28-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG AN – BỘ NGOẠI GIAO

*30-6-2016- Thông tư liên tịch số 04/2016/TTLT-BCA-BNG bãi bỏ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam.

BỘ QUỐC PHÒNG

*30-8-2016- Thông tư số 117/2016/TT-BQP ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với nồi gia nhiệt dầu sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 01:2016/BQP).

BỘ TÀI CHÍNH

*30-6-2016- Thông tư số 116/2016/TT-BTC hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*12-9-2016- Thông tư số 26/2016/TT-NHNN quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy In tiền Quốc gia.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*06-9-2016- Quyết định số 1926/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*06-9-2016- Quyết định số 1927/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*30-8-2016- Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGTVT  hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện.

 

1011 + 1012

 

28-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

*31-8-2016- Thông tư số 18/2016/TT-BCT quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*28-6-2016- Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

 

1013 + 1014

 

28-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*24-8-2016- Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*12-9-2016- Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.

 

1015 + 1016

 

28-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*14-9-2016- Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

*16-9-2016- Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*06-9-2016- Thông tư số 23/2016/TT-BGTVT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản lý hành hải tàu biển.

    (Đăng từ Công báo số 1017 + 1018 đến số 1019 + 1020)

 

1017 + 1018

 

29-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*06-9-2016- Thông tư số 23/2016/TT-BGTVT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản lý hành hải tàu biển.

(Đăng từ Công báo số 1017 + 1018 đến số 1019 + 1020)

BỘ QUỐC PHÒNG

*30-8-2016- Thông tư số 127/2016/TT-BQP ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe cẩu ghế dù sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 11:2016/BQP).

*10-9-2016- Thông tư số 130/2016/TT-BQP ngày 10-9-2016 hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

BỘ TÀI CHÍNH

*08-9-2016- Thông tư số 135/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 29/2015/ TT-BTC ngày 06/3/2015, Thông tư số 93/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015, Thông tư số 95/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015, Thông tư số 167/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 và Thông tư số 192/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ.

BỘ XÂY DỰNG

*01-9-2016- Thông tư số 24/2016/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

*09-9-2016- Thông tư số 25/2016/TT-BXD về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*17-9-2016- Chỉ thị số 28/CT-TTg một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật.

 

1019 + 1020

 

29-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 129/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018.

      (Đăng từ Công báo số 1021 + 1022 đến số 1031 + 1032)

 

1021 + 1022

 

30-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 129/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018.

      (Đăng từ Công báo số 1021 + 1022 đến số 1031 + 1032)

 

2103 + 1024

 

30-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 129/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018.

      (Đăng từ Công báo số 1021 + 1022 đến số 1031 + 1032)

 

1025 + 1026

 

30-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 129/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018.

      (Đăng từ Công báo số 1021 + 1022 đến số 1031 + 1032)

 

1027 + 1028

 

30-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 129/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018.

      (Đăng từ Công báo số 1021 + 1022 đến số 1031 + 1032)

 

1029 + 1030

 

30-9-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 129/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018.

      (Đăng từ Công báo số 1021 + 1022 đến số 1031 + 1032)

 

1031 + 1032

 

30-9-2016

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.