• Thứ ba, 17 Tháng 10 năm 2017
  • Thứ ba, 17 Tháng 10 năm 2017

Mục lục Công báo tháng 6 năm 2016

Mục lục Công báo tháng 6 năm 2016

 

MỤC LỤC

 

 

Số công báo

 

Ngày phát hành

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*26-5-2016- Nghị định số 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

BỘ TÀI CHÍNH – THANH TRA CHÍNH PHỦ

*06-5-2016- Thông tư liên tịch số 70/2016/TTLT-BTC-TTCP quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng.

BỘ QUỐC PHÒNG

*16-5-2016- Thông tư số 64/2016/TT-BQP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam.

BỘ TÀI CHÍNH

*24-5-2016- Thông tư số 75/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*24-5-2016- Quyết định số 1023/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

*24-5-2016- Quyết định số 1024/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*24-5-2016- Quyết định số 1025/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*24-5-2016- Quyết định số 1026/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

CHÍNH PHỦ

*26-5-2016- Nghị quyết số 41/NQ-CP về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*24-5-2016- Quyết định số 865/QĐ-TTg về việc thành lập Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.

*19-5-2016- Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

BỘ NGOẠI GIAO

*09-5-2016- Thông báo số 25/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện và các Hiệp định liên quan giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”.

 

371 + 372

 

 

 

 

 

 

 

 

01-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*26-5-2016- Nghị định số 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH – BỘ CÔNG AN

*04-5-2016- Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BỘ TÀI CHÍNH

*05-5- 2016- Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên tịch số 23/2008/ TTLTBGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/ QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI – BỘ TÀI CHÍNH

*10-5-2016- Thông tư liên tịch số 10/2016/TTLT-BGTVT-BTC hướng dẫn công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế để thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

BỘ TÀI CHÍNH

*29-4-2016- Thông tư số 66/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. *06-5-2016- Thông tư số 69/2016/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí.

*20-5-2016- Thông tư số 74/2016/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*25-5-2016- Quyết định số 874/QĐ-TTg về việc kéo dài thời gian triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

 

373 + 374

 

04-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*26-5-2016- Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

      (Đăng từ Công báo số 375 + 376 đến số 3779 + 378)

 

375 + 376

 

07-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*26-5-2016- Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

      (Đăng từ Công báo số 375 + 376 đến số 3779 + 378)

*27-5-2016- Nghị định số 48/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

*27-5-2016- Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*27-5-2016- Quyết định số 914/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

*27-5-2016- Quyết định số 915/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

BỘ NGOẠI GIAO

*25-5-2016- Thông báo số 28/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Biên bản kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song ph ương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.

 

377 + 378

 

07-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NỘI VỤ

*25-5-2016- Thông tư số 03/2016/TT-BNV hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*27-5-2016- Thông tư số 06/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*27-5-2016- Quyết định số 897/QĐ-TTg ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu.

*27-5-2016- Quyết định số 900/QĐ-TTg về việc phân công các Phó Thủ tướng đứng đầu các Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật và văn hóa với nước ngoài.

BỘ NGOẠI GIAO

*25-5-2016- Thông báo số 29/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực thông tin liên lạc, công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng”.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*27-5-2016- Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản.

 

379 + 380

 

10-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ Y TẾ - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*12-5-2016- Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học.

BỘ TÀI CHÍNH

*20-5-2016- Thông tư số 73/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than làm từ mùn cưa thuộc nhóm 44.02 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*27-5-2016- Thông tư số 07/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*02-6-2016- Chỉ thị số 21/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

HỘI ĐÔNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

VÀ AN NINH TRUNG ƯƠNG

*31-5-2016- Hướng dẫn số 90/HD-HĐGDQPAN danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

 

831+ 832

 

12-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*15-5-2016- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thú y.

*01-6-2016- Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*13-5-2016- Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*31-5-2016- Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày về việc thành lập Ban điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

833 + 834

 

14-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*15-5-2016- Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. *15-5-2016- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*07-6-2016- Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN –

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*16-5-2016- Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*18-5-2016- Thông tư số 16/2016/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*31-5-2016- Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam.

BỘ TÀI CHÍNH

*03-6-2016- Thông tư số 78/2016/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.  

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*25-5-2016- Thông tư số 13/2016/TT-BTTTT quy định một số nội dung liên quan đến giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*03-6-2016- Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016.

 

385 + 386

 

15-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ Y TẾ

*11-5-2016- Thông tư số 11/2016/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

     (Đăng từ Công báo số 387 + 388 đến số 391 + 392)

 

387 + 388

 

17-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ Y TẾ

*11-5-2016- Thông tư số 11/2016/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

     (Đăng từ Công báo số 387 + 388 đến số 391 + 392)

 

389 + 390

 

17-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ Y TẾ

*11-5-2016- Thông tư số 11/2016/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

     (Đăng từ Công báo số 387 + 388 đến số 391 + 392)

 

391 + 392

 

17-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*06-6-2016- Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*31-5-2016- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

 

393 + 394

 

18-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*28-4-2016- Thông tư số 05/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*01-6-2016- Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHÍNH PHỦ

*07-6-2016- Nghị quyết số 49/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2016.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*07-6-2016- Quyết định số 1022/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*30-5-2016- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

*30-5-2016- Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

 

395 + 396

 

20-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*15-5-2016- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*14-6-2016- Quyết định số 1063/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 - 2020.

 

397 + 398

 

21-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*13-6-2016- Nghị định số 51/2016/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

*13-6-2016- Nghị định số 52/2016/NĐ-CP quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

*13-6-2016- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

*14-6-2016- Nghị định số 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*14-6-2016- Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*30-5-2016- Thông báo số 30/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định thành lập Cơ quan nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN + 3 (Agreement Establishing ASEAN + 3 Macroeconomic Research Office)”.

*08-6-2016- Thông báo số 33/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế chấm dứt hiệu lực: “Thỏa thuận hợp tác về nuôi con nuôi quốc tế giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Quê-bếch, Cana-đa”.

*08-6-2016- Thông báo số 34/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phần Lan về việc thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực làm việc có thu nhập”.

*08-6-2016- Thông báo số 35/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc thành lập trung tâm văn hóa nước này tại nước kia”.

 

399 + 400

 

22-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*09-6-2016- Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

BỘ KHOA HOẠC VÀ CÔNG NGHỆ

*22-4-2016- Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025.

            (Đăng từ Công báo số 401 + 402 đến số 403 + 404)

 

401 + 402

 

23-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*22-4-2016- Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025.

            (Đăng từ Công báo số 401 + 402 đến số 403 + 404)

BỘ QUỐC PHÒNG

*08-6-2016- Thông tư số 77/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*31-5-2016- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BYT hợp nhất Thông tư quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” và hướng dẫn triển khai, áp dụng.

*07-6-2016- Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

 

403+  404

 

23-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

*06-6-2016- Thông tư số 04/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*07-6-2016- Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

405 + 406

 

24-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ TÀI CHÍNH

*12-5-2016- Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLTBLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/ NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

BỘ TƯ PHÁP – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

*31-5- 2016- Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự.

BỘ TÀI CHÍNH

*18-5-2016- Thông tư số 71/2016/TT-BTC quy định chế độ tài chính đối với hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ áp dụng trong năm 2016.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*09-6-2016- Thông báo số 36/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định công nhận tương đương quá trình học tập, văn bằng đại học và sau đại học giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba”.

*13-6-2016- Thông báo số 37/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thụy Sỹ về Dự án “Thông tin viễn thám và bảo hiểm cây trồng tại các nền kinh tế mới nổi, giai đoạn 2 tại Việt Nam” (RIICE-VN)”.

 

407 + 408

 

25-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*15-6-2016- Nghị định số 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*03-6-2016- Thông tư liên tịch số 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG –

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*08-6-2016- Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*06-6-2016- Thông tư số 05/2016/TT-BCT quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương.

BỘ QUỐC PHÒNG

*08-6-2016- Thông tư số 78/2016/TT-BQP quy định quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHÍNH PHỦ

*15-6-2016- Nghị quyết số 52/NQ-CP đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*15-6-2016- Quyết định số 1069/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

*15-6-2016- Quyết định số 1070/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

BỘ NGOẠI GIAO

*13-6-2016- Thông báo số 38/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hung-ga-ri về việc thiết lập chương trình khung về hợp tác tài chính”.

 

409 + 410

 

27-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*01-6-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

     (Đăng từ Công báo số 411 + 412 đến số 439 + 440)

 

411 + 412

 

29-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*01-6-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

     (Đăng từ Công báo số 411 + 412 đến số 439 + 440)

 

413 + 414

 

29-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*01-6-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

     (Đăng từ Công báo số 411 + 412 đến số 439 + 440)

 

415 + 416

 

29-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*01-6-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

     (Đăng từ Công báo số 411 + 412 đến số 439 + 440)

 

417 + 418

 

29-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*01-6-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

     (Đăng từ Công báo số 411 + 412 đến số 439 + 440)

 

419+ 420

 

29-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*01-6-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

     (Đăng từ Công báo số 411 + 412 đến số 439 + 440)

 

421 + 422

 

29-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*01-6-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

     (Đăng từ Công báo số 411 + 412 đến số 439 + 440)

 

423 + 424

 

29-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*01-6-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

     (Đăng từ Công báo số 411 + 412 đến số 439 + 440)

 

425 + 426

 

29-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*01-6-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

     (Đăng từ Công báo số 411 + 412 đến số 439 + 440)

 

427+ 428

 

29-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*01-6-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

     (Đăng từ Công báo số 411 + 412 đến số 439 + 440)

 

429 + 430

 

29-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*01-6-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

     (Đăng từ Công báo số 411 + 412 đến số 439 + 440)

 

431 + 432

 

29-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*01-6-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

     (Đăng từ Công báo số 411 + 412 đến số 439 + 440)

 

433 + 434

 

29-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*01-6-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

     (Đăng từ Công báo số 411 + 412 đến số 439 + 440)

 

435 + 436

 

29-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*01-6-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

     (Đăng từ Công báo số 411 + 412 đến số 439 + 440)

 

437 + 438

 

29-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*01-6-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

     (Đăng từ Công báo số 411 + 412 đến số 439 + 440)

 

439 + 440

 

29-6-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*15-5-2016- Nghị định số 41/2016/NĐ-CP quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

*20-6-2016- Quyết định số 01/2016/QĐ-KTNN ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*17-6-2016- Quyết định số 1079/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia.

*20-6-2016- Quyết định số 1084/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*06-6-2016- Quyết định số 691/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/3/2016.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*29-4-2016- Quyết định số 971/QĐ-BTNMT về việc đính chính Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

 

441 + 442

 

30-6-2016

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.