• Thứ năm, 19 Tháng 10 năm 2017
  • Thứ năm, 19 Tháng 10 năm 2017

Mục lục Công báo tháng 5 năm 2016

Mục lục Công báo tháng 5 năm 2016

 

MỤC LỤC

 

 

Số công báo

 

Ngày phát hành

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

QUỐC HỘI

*09-4-2016- Nghị quyết số 134/2016/QH13 về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia.

*11-4-2016- Nghị quyết số 138/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

*11-4-2016- Nghị quyết số 139/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm chức vụ một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

*11-4-2016- Nghị quyết số 140/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

*11-4-2016- Nghị quyết số 141/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

*12-4-2016- Nghị quyết số 142/2016/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

*12-4-2016- Nghị quyết số 143/2016/QH13 về công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

CHÍNH PHỦ

*21-4-2016- Nghị định số 29/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2007/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI –

BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN

*25-3-2016- Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về việc thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

BỘ QUỐC PHÒNG

*21-4-2016- Thông tư số 59/2016/TT-BQP quy định tiếp công dân trong Bộ Quốc phòng.

BỘ XÂY DỰNG

*10-3-2016- Thông tư số 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*21-4-2016- Thông báo số 21/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cô-xta Ri-ca về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ”.

 

311 + 312

 

 

 

 

 

 

 

 

01-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH - 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*15-4-2016- Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*21-4-2016- Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

        (Đăng từ Công báo số 313 + 314 đến số 323 + 324)

 

313 + 314

 

05-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*21-4-2016- Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

        (Đăng từ Công báo số 313 + 314 đến số 323 + 324)

 

315 + 316

 

05-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*21-4-2016- Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

        (Đăng từ Công báo số 313 + 314 đến số 323 + 324)

 

317 + 318

 

05-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*21-4-2016- Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

        (Đăng từ Công báo số 313 + 314 đến số 323 + 324)

 

319 + 320

 

05-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*21-4-2016- Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

        (Đăng từ Công báo số 313 + 314 đến số 323 + 324)

 

321 + 322

 

05-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*21-4-2016- Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

        (Đăng từ Công báo số 313 + 314 đến số 323 + 324)

BỘ XÂY DỰNG

*10-3-2016- Thông tư số 04/2016/TT-BXD quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

 

323 + 324

 

05-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH NƯỚC – QUỐC HỘI

*19-4-2016- Lệnh số 09/2016/L-CTN về việc công bố Nghị quyết của Quốc Hội.

*09-4-2016- Nghị quyết số 135/2016/QH13 về việc phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*26-4-2016- Quyết định số 820/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*26-4-2016- Quyết định số 821/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*26-4-2016- Quyết định số 822/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*25-4-2016- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Thông tư quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

*25-4-2016- Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Thông tư quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

 

325 + 326

 

08-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*28-4-2016- Nghị định số 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*26-4-2016- Quyết định số 823/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*26-4-2016- Quyết định số 824/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

BỘ NỘI VỤ

*20-4-2016- Quyết định số 916/QĐ-BNV ban hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành Lưu trữ.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*25-4-2016- Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

*26-4-2016- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên.

 

327+ 328

 

10-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*29-4-2016- Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*28-4-2016- Chỉ thị số 12/CT-TTg  về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*26-4-2016- Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý rừng.

*29-4-2016- Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

 

329 + 330

 

12-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*11-4-2016 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

*22-4-2016- Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT quy định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29-4-2016 phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”.

BỘ NGOẠI GIAO

*28-4-2016- Thông báo số 22/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định khung về thương mại và đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Đông U-ru-goay”.

 

331 + 332

 

14-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*30-3-2016- Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*15-4-2016- Thông tư số 04/2016/TT-NHNN quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

*15-4-2016- Thông tư số 05/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

 CHÍNH PHỦ

*09-5-2016- Nghị quyết số 33/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2016.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*20-4-2016- Quyết định số 1268/QĐ-BGDĐT về việc đính chính Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

28-4-2016- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng.

 

333 + 334

 

15-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*06-5-2016- Nghị định số 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*05-5-2016- Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

*25-4-2016- Thông tư liên tịch số 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*05-5-2016- Quyết định số 881/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*05-5-2016- Quyết định số 882/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

BỘ NGOẠI GIAO

*28-4-2016- Thông báo số 23/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Nghị định thư sửa đổi Bản ghi nhớ sửa đổi về thành lập Quỹ ASEAN”.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*28-4-2016- Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH hợp nhất Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

335+ 336

 

16-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*06-5-2016- Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*05-5-2016- Quyết định số 883/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*05-5-2016- Quyết định số 884/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*10-5-2016- Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật phí và lệ phí.

*28-4-2016- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH hợp nhất Luật quản lý thuế.

 

337 + 338

 

17-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH NƯỚC- QUỐC HỘI

*19-4-2016- Lệnh số 02/2016/L-CTN về việc công bố Luật trẻ em.

*05-4-2016- Luật số 102/2016/QH13 Luật trẻ em.

*19-4-2016- Lệnh số 03/2016/L-CTN về việc công bố Luật báo chí.

*05-4-2016- Luật số 103/2016/QH13 Luật báo chí.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*05-5-2016- Quyết định số 885/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

339 + 340

 

18-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH NƯỚC- QUỐC HỘI

*19-4-2016- Lệnh số 04/2016/L-CTN về việc công bố Luật tiếp cận thông tin.

*06-4-2016- Luật số 104/2016/QH13 Luật tiếp cận thông tin. *19-4-2016- Lệnh số 06/2016/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế.

*06-4-2016- Luật số 106/2016/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế.

*19-4-2016- Lệnh số 07/2016/L-CTN về việc công bố Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

*06-4-2016- Luật số 107/2016/QH13 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

05-5-2016- Quyết định số 900/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*05-5-2016- Quyết định số 901/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*29-4-2016- Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

 

341 + 342

 

19-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH NƯỚC- QUỐC HỘI

*19-4-2016- Lệnh số 05/2016/L-CTN về việc công bố Luật dược.

*06-4-2016- Luật số 105/2016/QH13 Luật dược.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*05-5-2016- Thông tư số 12/2016/TT-BTTTT quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*10-5-2016- Quyết định số 793/QĐ-TTg về Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*29-4-2016- Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT về việc đính chính Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

 

 

343+ 344

 

20-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH NƯỚC- QUỐC HỘI

*19-4-2016- Lệnh số 08/2016/L-CTN về việc công bố Luật điều ước quốc tế.

*09-4-2016- Luật số 108/2016/QH13 Luật điều ước quốc tế.

CHÍNH PHỦ

*06-5-2016- Nghị định số 32/2016/NĐ-CP quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*04-5-2016- Thông tư số 08/2016/TT-BGTVT bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

345 + 346

 

21-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*10-5-2016- Nghị định số 33/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*06-5-2016- Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

*11-5-2016- Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*28-4-2016- Thông tư số 04/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*12-5-2016- Quyết định số 804/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam, giai đoạn 2016 - 2025.

*14-5-2016- Chỉ thị số 15/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.

 

347 + 348

 

23-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

*13-5-2016- Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ TÀI CHÍNH

*10-5-2016- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*10-5-2016- Thông tư số 03/2016/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*29-4-2016- Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*11-5-2016- Quyết định số 795/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện các Phụ lục III, IV, V và VI của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra.

*13-5-2016- Quyết định số 810/QĐ-TTg về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Trà Vinh.

*16-5-2016- Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

*16-5-2016- Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*12-5-2016- Quyết định số 1797/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2016.

BỘ NGOẠI GIAO

*06-5-2016- Thông báo số 24/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”.

 

349+  350

 

24-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*25-3-2016- Thông tư số 02/2016/TT-BKHCN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế”.

*22-4-2016- Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN ngày 22-4-2016 quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

BỘ TÀI CHÍNH

*15-4-2016- Thông tư số 62/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 và Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

 

351 + 352

 

25-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*20-4-2016- Thông tư liên tịch số 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, cảng thủy nội địa, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*05-5-2016- Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

BỘ TÀI CHÍNH

*26-4-2016- Thông tư số 65/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

 

353 + 354

 

26-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*17-5-2016- Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ

*15-4-2016- Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số.

BỘ TÀI CHÍNH

*13-11-2016- Thông tư số 181/2016-TT-BTC chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ Hoán đổi danh mục.

         (Đăng từ Công báo số 355 + 356 đến số 361 + 362)

 

355 + 356

 

27-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*13-11-2016- Thông tư số 181/2016-TT-BTC chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ Hoán đổi danh mục.

         (Đăng từ Công báo số 355 + 356 đến số 361 + 362)

 

 

357 + 358

 

27-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*13-11-2016- Thông tư số 181/2016-TT-BTC chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ Hoán đổi danh mục.

         (Đăng từ Công báo số 355 + 356 đến số 361 + 362)

 

 

359 + 360

 

27-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*13-11-2016- Thông tư số 181/2016-TT-BTC chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ Hoán đổi danh mục.

         (Đăng từ Công báo số 355 + 356 đến số 361 + 362)

 

361 + 362

 

27-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*29-4-2016- Thông tư số 67/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

*05-5-2016- Thông tư số 68/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020.

BỘ Y TẾ

*05-5-2016- Thông tư số 09/2016/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.

*05-5-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*26-4-2016- Quyết định số 1281/QĐ-BGTVT về việc đính chính Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

 

363 + 364

 

28-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*14-5-2016- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

     (Đăng từ Công báo số 365 + 366 đến số 367 + 368)

 

365+ 366

 

29-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*14-5-2016- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

     (Đăng từ Công báo số 365 + 366 đến số 367 + 368)

 

367 + 368

 

29-5-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ BỘ - TÀI CHÍNH

 

*14-4-2016- Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH – BỘ LAO ĐỘNG  - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BỘ CÔNG AN

*05-5-2016- Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXHBCA hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*17-5-2016- Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*10-5-2016- Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản.

 

369+ 370

 

29-5-2016

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.