• Thứ ba, 21 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ ba, 21 Tháng 11 năm 2017

Mục lục Công báo tháng 4 năm 2016

Mục lục Công báo tháng 4 năm 2016

                                           MỤC LỤC

Số Công báo

     Ngày phát hành

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ Y TẾ

*29-02-2016- Thông tư số 05/2016/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*24-3-2016- Quyết định số 471/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*16-3-2016- Quyết định số 533/QĐ-BTNMT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2015

 271 + 272

01-04-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

*17-3-2016- Nghị quyết số 1156/2016/UBTVQH13 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban dân nguyện.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*21-3-2016- Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

BỘ TÀI CHÍNH

*17-3-2016- Thông tư số 48/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

*18-3-2016- Thông tư số 51/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015  của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*25-3-2016- Quyết định số 564/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

*25-3-2016- Quyết định số 565/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

*25-3-2016- Quyết định số 566/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*25-3-2016- Quyết định số 567/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*25-3-2016- Quyết định số 568/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*25-3-2016- Quyết định số 568/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

CHÍNH PHỦ

*30-3-2016- Nghị quyết số 23/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2016.

*28-3-2016- Công văn số 86/CP-NC về việc đính chính Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*29-3-2016- Quyết định số  507/QĐ-TTg  phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997.

BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH

 HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

*23-3-2016- Quyết định số  41/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

*24-3-2016- Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*30-3-2016- Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-NHNN hợp nhất Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

273 + 274

04-04-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ NỘI VỤ

*31-12-2015- Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung wowngvaf Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*21-3-2016- Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài.

BỘ TÀI CHÍNH

*18-3-2016- Thông tư số 49/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú quốc lộ 20.

*18-3-2016- Thông tư số 50/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng.

*21-3-2016- Thông tư số 54/2016/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm.

BỘ XÂY DỰNG

*10-3-2016- Thông tư số 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

*10-3-2016- Thông tư số 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

(Đăng từ Công báo số 275 + 276 đến số 277 + 278)

275 + 276

07-04-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ XÂY DỰNG

*10-3-2016- Thông tư số 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

(Đăng từ Công báo số 275 + 276 đến số 277 + 278)

277 + 278

07-04-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*21-3-2016- Thông tư số 52/2016/TT-BTC hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

*21-3-2016- Thông tư số 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

BỘ XÂY DỰNG

*10-3-2016- Thông tư số 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

*10-3-2016- Thông tư số 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*30-3-2016- Quyết định số 629/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

*30-3-2016- Quyết định số 630/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*30-3-2016- Quyết định số 631/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*30-3-2016- Quyết định số 632/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

279 + 280

09-04-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*14-3-2016- Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

BỘ XÂY DỰNG

*10-3-2016- Thông tư số 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình.

*15-3-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*30-3-2016- Quyết định số 633/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*30-3-2016- Quyết định số 634/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*30-3-2016- Quyết định số 635/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

281 + 282

10-04-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*30-3-2016- Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*28-3-2016- Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

BỘ TÀI CHÍNH

*26-2-2016- Thông tư số 34/2016/TT-BTC công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia.

*26-2-2016- Thông tư số 35/2016/TT-BTC hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*30-3-2016- Quyết định số 636/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*30-3-2016- Quyết định số 637/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*31-3-2016- Quyết định số 519/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhionf đến năm 2050.

283 + 284

12-04-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*31-3-2016- Nghị định số 21/2016/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội.

*05-4-2016- Nghị định số 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

*05-4-2016- Nghị định số 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*01-4-2016- Quyết định số 14/2016/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng phát triển Việt Nam.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*04-4-2016- Thông tư số 04/2016/TT-BKHCN quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ.

BỘ TÀI CHÍNH

*25-3-2016- Thông tư số 56/2016/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHÍNH PHỦ

*04-4-2016- Nghị quyết số 25/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*04-4-2016- Quyết định số 537/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

*04-4-2016- Quyết định số 546/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh trực thuộc Tổng cục Hải quan.

*04-4-2016- Chỉ thị số 11/CT-TTg về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các Công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng.

285 + 286

14-04-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*06-4-2016- Nghị định số 25/2016/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*05-4-2016- Quyết định số 558/QĐ-TTg về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

287 + 288

16-04-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*06-4-2016- Nghị định số 26/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiệm ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

*06-4-2016- Nghị định số 27/2016/NĐ-CP quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

*11-3-2016- Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*22-3-2016- Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT quy định về điều kiện bảo đảm nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

*05-4-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*25-3-2016- Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 – 2020.

BỘ TÀI CHÍNH

*29-3-2016- Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*06-4-2016- Quyết định số 593/QĐ-TTg ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 – 2020.

 

 

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

*24-3-2016- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ TÀI CHÍNH

*28-01-2016- Quyết định số 212/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2015.

291 + 292

19-04-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

QUỐC HỘI

*30-3-2016- Nghị quyết số 114/2016/QH13 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIII và chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

*31-3-2016- Nghị quyết số 115/2016/QH13 bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XIII và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

*31-3-2016- Nghị quyết số 116/2016/QH13 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước.

*02-4-2016- Nghị quyết số 117/2016/QH13 bầu Chủ tịch nước.

*02-4-2016- Nghị quyết số 118/2016/QH13 miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ban thường vụ Quốc hội, chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội khóa XIII.

*02-4-2016- Nghị quyết số 119/2016/QH13 miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

*05-4-2016- Nghị quyết số 120/2016/QH13 bầu Phó Chủ tịch Quốc hội.

*05-4-2016- Nghị quyết số 121/2016/QH13 bầu Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

*05-4-2016- Nghị quyết số 122/2016/QH13 bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội.

*05-4-2016- Nghị quyết số 123/2016/QH13 bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.

*06-4-2016- Nghị quyết số 124/2016/QH13 miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

*07-4-2016- Nghị quyết số 125/2016/QH13 bầu Thủ tướng Chính phủ.

CHÍNH PHỦ

*05-4-2016- Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*05-4-2016- Quyết định số 15/2016/QĐ-TTg về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2018.

BỘ QUỐC PHÒNG

*01-4-2016- Thông tư số 46/2016/TT-BQP quy định tuyến chuyên môn ký thuật khám bệnh, chữa bênh; đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bênh đối vwois các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*30-3-2016- Thông tư số 09/2016/TT- BTTTT quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THANH TRA CHÍNH PHỦ

*08-4-2016- Quyết định số 709/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2015.

293 + 294

20-04-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

QUỐC HỘI

*08-4-2016- Nghị quyết số 132/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ.

*08-4-2016- Nghị quyết số 133/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

*09-4-2016- Nghị quyết số 136/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ.

*09-4-2016- Nghị quyết số 137/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*18-2-2016- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

BỘ TÀI CHÍNH

*04-4-2016- Thông tư số 60/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*30-3-2016- Thông tư số 08/2016/TT- BTTTT hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

(Đăng từ Công báo số 295 + 296 đến số 297 + 298)

 

 

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*30-3-2016- Thông tư số 08/2016/TT- BTTTT hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

(Đăng từ Công báo số 295 + 296 đến số 297 + 298)

*01-4-2016- Thông tư số 10/2016/TT- BTTTT ban hành “Quy chuẩn ký thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”.

297 + 298

22-04-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

QUỐC HỘI

*07-4-2016- Nghị quyết số 126/2016/QH13 miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước.

*07-4-2016- Nghị quyết số 127/2016/QH13 miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.

*07-4-2016- Nghị quyết số 128/2016/QH13 miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao.

*08-4-2016- Nghị quyết số 129/2016/QH13 bầu Phó Chủ tịch nước.

*08-4-2016- Nghị quyết số 130/2016/QH13 bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

*08-4-2016- Nghị quyết số 131/2016/QH13 bầu  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

299 + 300

25-04-2016

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.