• Thứ ba, 21 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ ba, 21 Tháng 11 năm 2017

Mục lục Công báo tháng 9 năm 2015

Mục lục Công báo tháng 9 năm 2015

Tên danh mục

Số Công báo

Ngày phát hành

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG – BỘ CÔNG AN – VIỆN KIỂM SÁT
NHÂN DÂN TỐI CAO – TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

*17-08-2015- Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện truy cứu trách nhiệm hình sự.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*30-06-2015- Thông tư 32/2015/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bình Thuận.

963+964

01-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

*31-07-2015- Thông tư số 24/2015/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*30-06-2015- Thông tư số 33/2015/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Thuận.

BỘ Y TẾ

*15-07-2015- Thông tư số 19/2015/TT-BYT quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*24-08-2015- Quyết định số 1464/QĐ-TTg về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Quảng Nam.

965+966

02-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*30-06-2015- Thông tư số 34/2015/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Khánh Hoà.

967+968

03-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*31-07-2015- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*20-08-2015- Thông tư số 11/2015/TT-NHNN hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*24-08-2015- Quyết định số 1863/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

969+970

04-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH – BỘ NỘI VỤ

*19-05-2015- Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*17-08-2015- Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*24-08-2015- Quyết định số 1864/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*24-08-2015- Quyết định số 1865/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*24-08-2015- Quyết định số 1866/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*24-08-2015- Quyết định số 1867/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

971+972

06-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*14-08-2015- Thông tư số 28/2015/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

BỘ TÀI CHÍNH

*10-08-2015- Thông tư số 114/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1877+600 và trạm thu phí Km1945+440 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông.

*12-08-2015- Thông tư số 118/2015/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*18-08-2015- Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*24-08-2015- Quyết định số 1468/QĐ-TTg phê duyệt điều chính Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

973+974

08-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*26-08-2015- Nghị định số 69/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 175/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI – BỘ NỘI VỤ

*14-08-2015- Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*17-08-2015- Thông tư số 26/2015/TT-BCT quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương.

BỘ TÀI CHÍNH

*21-08-2015- Thông tư số 127/2015/TT-BTC hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*24-08-2015- Quyết định số 1467/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

*27-08-2015- Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

975+976

10-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

*20-08-2015- Thông tư số 28/2015/TT-BCTquy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hó trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN.

BỘ GAIO THÔNG VẬN TẢI

*20-08-2015- Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*26-08-2015- Quyết định số 1898/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*26-08-2015- Quyết định số 1899/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

BỘ NGOẠI GIAO

*14-08-2015- Thông báo số 40/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xi-a về tuyển chọn và sử dụng lao động”.

977+978

11-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*18-08-2015- Thông tư số 123/2105/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

979+980

12-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-09-2015- Nghị định số 70/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BỘ NỘI VỤ

*19-08-2015- Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*31-08-2015- Thông tư số 29/2015/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối.

BỘ TÀI CHÍNH

*25-08-2015- Thông tư số 130/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện.

BỘ Y TẾ

*20-08-2015- Thông tư số 23/2015/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*28-08-2015- Thông tư số 12/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sug một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

*28-08-2015- Thông tư số 14/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*01-09-2015- Chỉ thị số 24/CT-TTg đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

BỘ NGOẠI GIAO

*31-08-2015- Thông tư số 41/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ác-mê-ni-a về hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học và kỹ thuật”.

*31-08-2015- Thông báo số 42/2015/TB-LPQT về điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định về Thương mại dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác knh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Cộng hoà Ấn Độ Agreement on Trade in Services under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian and the Republic of India”.

981+982

14-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*21-07-2015- Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hưóng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

*19-08-2015- Thông tư số 14/2015/TT-BKHCN ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*03-09-2015- Quyết định số 1513/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020.

*03-09-2015- Quyết định số 1528/QĐ-TTg ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*27-04-2015- Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BKHCN hợp nhất Thông tư quy định về việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen.

(Đăng từ Công báo số 983+984 đến số 985+986)

983+984

16-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*27-04-2015- Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BKHCN hợp nhất Thông tư quy định về việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen.

(Đăng từ Công báo số 983+984 đến số 985+986)

985+986

16-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*25-08-2015- Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

BỘ TÀI CHÍNH

*12-08-2015- Thông tư số 119/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*30-06-2015- Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BKHCN hợp nhất Quyết định về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

*30-06-2015- Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BKHCN hợp nhất Thông tư về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”.

987+988

17-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*03-09-2015- Nghị định số 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

BỘ TÀI CHÍNH

*31-08-2015- Thông tư số 135/2015/TT-BTC ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHÍNH PHỦ

*07-09-2015- Nghị quyết số 63/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2015.

989+990

18-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*27-08-2015- Thông tư số 44/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng.

BỘ NỘI VỤ

*31-08-2015- Thông tư số 04/2015/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

BỘ TÀI CHÍNH

*27-08-2015- Thông tư số 131/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đĩa ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*07-09-2015- Quyết định số 1962/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*07-09-2015- Quyết định số 1537/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành kiên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*01-09-2015- Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/20007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

*07-09-2015- Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

991+992

19-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*07-09-2015- Nghị định số 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

*08-09-2015- Nghị định số 73/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.

*09-09-2015- Nghị định số 74/2015/NĐ-CP về phòng không nhân dân.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*08-09-2015- Quyết định số 37/2015/QĐ-TTg quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ – BỘ NỘI VỤ

*03-09-2015- Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*01-09-2015- Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ban hành Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*04-09-2015- Thông tư số 29/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

993+994

20-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*09-09-2015- Nghị định số 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*09-09-2015- Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*08-09-2015- Thông tư số 30/2015/TT-BNNPTNT quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và thẻ công chức kiểm dịch thực vật.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*09-09-2015- Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xầu của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

995+996

21-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*10-09-2015- Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*11-09-2015- Quyết định số 39/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

997+998

22-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*10-09-2015- Nghị định số 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

BỘ TÀI CHÍNH

*03-09-2015- Thông tư số 139/2015/TT-BTC hướng dẫn việc bảo đảm tiền vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*11-09-2015- Quyết định số 1994/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch tại Việt Nam.

*11-09-2015- Quyết định số 1995/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch tại Việt Nam.

*11-09-2015- Quyết định số 1996/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch tại Việt Nam.

*11-09-2015- Quyết định số 1997/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch tại Việt Nam.

999+1000

23-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ – BỘ TÀI CHÍNH

*08-09-2015- Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*11-09-2015- Quyết định số 1998/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*11-09-2015- Quyết định số 1999/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*11-09-2015- Quyết định số 2000/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*11-09-2015- Quyết định số 2001/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*11-09-2015- Quyết định số 2002/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*10-09-2015- Quyết định số 1557/QĐ-TTg phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên nhiên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.

1001+1002

07-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*08-09-2015- Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*09-09-2015- Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*11-09-2015- Quyết định số 2003/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*11-09-2015- Quyết định số 1573/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

*14-09-2015- Quyết định số 1584/QĐ-TTg về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020.

1003+1004

25-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*14-09-2015- Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

BỘ TÀI CHÍNH

*18-08-2015- Thông tư số 124/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1747, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk.

*20-08-2015- Thông tư số 125/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế.

THANH TRA CHÍNH PHỦ

*10-09-2015- Thông tư số 05/2015/TT-TTCP quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*14-09-2015- Quyết định số 1588/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*08-09-2015- Quyết định số 9538/QĐ-BCT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*04-09-2015- Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản.

1005+1006

26-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*14-09-2015- Nghị định số 79/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*15-09-2015- Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg về việc bán cổ phần theo lô.

*16-09-2015- Quyết định số 42/2015/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế Động Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

*16-09-2015- Quyết định số 43/2015/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*14-09-2015- Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

BỘ TÀI CHÍNH

*24-08-2015- Thông tư số 129/2015/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

*31-08-2015- Thông tư số 133/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*16-09-2015- Quyết định số 2051/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*16-09-2015- Quyết định số 2052/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*15-09-2015- Quyết định số 1614/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020”.

1007+1008

27-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*14-09-2015- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*07-09-2015- Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trong, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*16-09-2015- Quyết định số 2053/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*16-09-2015- Quyết định số 2054/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

1009+1010

27-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*17-09-2015- Nghị định số 80/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

BỘ Y TẾ - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*21-08-2015- Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của người lái xe, việc khám sức khoẻ định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khoẻ cho người lái xe.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*16-09-2015- Quyết định số 2055/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*15-09-2015- Quyết định số 1615/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tê nổi bật 2015-2016.

*17-09-2015- Quyết định số 1622/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*14-09-2015- Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

*14-09-2015- Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

(Đăng từ Công báo số 1011+1012 đến số 1013+1014)

1011+1012

28-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*14-09-2015- Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

*14-09-2015- Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

(Đăng từ Công báo số 1011+1012 đến số 1013+1014)

1013+1014

28-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*18-09-2015- Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin hoanh nghiệp nhà nước.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*23-06-2015- Thông tư số 27/2015/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc.

(Đăng từ Công báo số 1015+1016 đến số 1017+1018)

1015+1016

29-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*23-06-2015- Thông tư số 27/2015/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc.

(Đăng từ Công báo số 1015+1016 đến số 1017+1018)

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*22-09-2015- Quyết định số 1636/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*15-09-2015- Quyết định số 1860/QĐ-NHNN về việc đính chính Thông tư số 14/2015/TT-NHNN ngày 28/8/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

*18-09-2015- Quyết định số 1891/QĐ-NHNN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên tịch ban hành.

1017+1018

29-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ Y TẾ

*11-08-2015- Thông tư liên tịch số 117/2015/TTLT-BTC-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Y tế quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*16-09-2015- Thông tư số 30/2015/TT-BCT quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch và phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ.

BỘ TÀI CHÍNH

*08-05-2015- Thông tư số 70/2015/TT-BTC ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

(Đăng từ Công báo số 1019+1020 đến số 1021+1022)

1019+1020

30-09-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*08-05-2015- Thông tư số 70/2015/TT-BTC ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

(Đăng từ Công báo số 1019+1020 đến số 1021+1022)

*28-08-2015- Thông tư số 132/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

*31-08-2015- Thông tư số 136/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên, quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh.

*01-09-2015- Thông tư số 137/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân, quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế.

*04-9-2015- Thông tư số 141/2015/ TT-BTC dừng thực hiện Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*22-09-2015- Quyết định số 1635/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

1021+1022

30-09-2015

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.