• Thứ tư, 10 Tháng 2 năm 2016
  • Thứ tư, 10 Tháng 2 năm 2016

Mục lục Công báo tháng 01 năm 2013

Mục lục Công báo tháng 01 năm 2013

Tên danh mục

Số Công báo

Ngày phát hành

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

  *20-01-2013 – Nghị định số 106/2012/NĐ-CP quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

   *20-12-2012 – Nghị định số 107/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *21-12-2012- Quyết định số 56/2012/QĐ-TTg ban hành quy chế quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công.

*24-12-2012- Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

BỘ CÔNG THƯƠNG

   *14-12-2012 – Thông tư số 37/2012/TT-BCT  về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 *18-12-2012- Thông tư số 50/2012/TT-BGD ĐT sửa ddooir, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

 *19-12-2012- Thông tư số 52/2012/TT-BGD ĐT ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

BỘ NỘI VỤ

 *10-12-2012- Thông tư số 09/2012/TT-BNV quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 *18-12-2012- Thông tú số 22/2012/TT-BTTTT quy định về phạm vi dịch vụ bưu chín dành riêng.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 *21-12-2012- Thông tư số 32/2012/TT-NHNN quy định lãi xuât tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 *21-12-2012- Thông tư số 33/2012/TT-NHNN quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay đề đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *20-12-2012- QuyẾT định số 1912/QĐ-TTg phê duyệt Đề án quy  hoạch xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013-2020.

 

01+02

01-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

  *25-12-2012 – Nghị định số 108/2012/NĐ-CP quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lập Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

   *26-12-2012 – Nghị định số 109/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lập Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *24-12-2012- Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo giai đoạn 2012-2020.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   *19-12-2012 – Thông tư số 50/2012/TT-BGTVT quy định về quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải có dầu từ tàu biển tại cảng biển Viêt Nam.      

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 *18-12-2012- Thông tư số 512012/TT-BGD ĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cư sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

 *25-12-2012- Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT quy địh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

BỘ LAO ĐỌNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 *12-11-2012- Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH  hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

BỘ TÀI CHÍNH

 *10-12-2012- Thông tư số 215/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.

 *10-12-2012- Thông tư số 216/2012/TT-BTC hướng dẫn xác định tiền thuê đất đối với đất trồng cây cao su.

 

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *24-12-2012- QuyẾT định số 2051/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tư an toàn giao thông giai đoạn 2012-2012.

 

03+04

03-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

 *20-12-2012- Thông tư số 38/2012/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  *21-12-2012 – Thông tư số 54/2013/TT-BGDĐT quy định về công tác viên thanh tra giáo dục.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 *26-12-2012- Thông tư số 65.2012/TT-BNNPTNN quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

BỘ TÀI CHÍNH

 *24-12-2012- Thong tư số 222/2012/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 *19-12-2012- Thông tư số 23/2012/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về tam bưu chính.

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

 *24-12-2012- Quyết định số 2263/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

05+06

06-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 *20-11-2012- Thông tư số 20/2012/TT-BKHCN hướng dẫn chi tiết điều kiện, trình tự và thủ tục công nhận Phòng thí nghiệm nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen. 

 *20-11-2012- Thông tư số 21/2012/TT-BKHCN quy định về an toàn sinh học trong hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 *19-12-2012- Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật đo đạc và bản đồ. 

(Đăng từ Công báo số 07+08 đến số 11+12)

 

 

07+08

08-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 *19-12-2012- Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật đo đạc và bản đồ. 

(Đăng từ Công báo số 07+08 đến số 11+12)

 

09+10

08-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 *19-12-2012- Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật đo đạc và bản đồ. 

(Đăng từ Công báo số 07+08 đến số 11+12)

 

11+12

08-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   *25-12-2012 – Thông tư số 53/2012/TT-BGTVT quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.      

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 *20-12-2012- Thông tư số 53/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động , sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 *12-12-2012- Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân.

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

CHÍNH PHỦ

 *28-12-2012- Nghị quyết số 89/NQ-CP về việc thành lập thị xã Bình Minh và điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các phường thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

 *29-12-2012- Nghị quyết số 90/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2012.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *28-12-2012- QuyẾT định số 2091/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020.

 

13+14

10-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NỘI VỤ

   *22-11-2012 – Thông tư số 07/2012/TT-BNV hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

   *2611-2012 – Thông tư số 08/2012/TT-BNV quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại Phòng đọc.

 *14-12-2012- Thông tư số 10/2012/TT-BNV quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị.

 *17-12-2012- Thông tư số 11/2012/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

 

BỘ XÂY DỰNG

 *25-12-2012- Thông tư số 11/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng. 

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

BỘ TÀI CHÍNH

 *27-12-2012- Công văn số 18029/BTC-CST về việc thực hiện Thoả thuận ưu đãi thuế Việt-Lào năm 2013. 

15+16

12-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   *24-12-2012 – Thông tư số 64/2012/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung pphân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

BỘ TÀI CHÍNH

 *24-12-2012- Thông tư số 223/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí. Lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 *19-11-2012- Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng.

 *29-11-2012- Thông tư số 10/2012/TT-BVHTTDL quy định về điểu kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng.

 *06-12-2012- Thông tư số 11/2012/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo.

 *10-12-2012- Thông tư số 12/2012/TT-BVHTTDL quy địh điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đã.

 

17+18

14-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ XÂY DỰNG

 *20-12-2012- Thông tư số 10/TT-BXD hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIẾT NAM

 *27-12-2012- Thông tư số 34/2012/TT-NHNN quy định về phát triển và bảo trì phần mềm nghiệp vụ ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

*28-12-2012- Thông tư số 35/2012/TT-NHNN quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa.

*28-12-2012- Thông tư số 36/2012/TT-NHNN quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động.

*28-12-2012- Thông tư số 37/2012/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhành ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

*28-12-2012- Thông tư số 38/2012/TT-NHNN quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tin dụng.

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

BỘ TÀI CHÍNH

 *27-12-2012- Công văn số 18029/BTC-CST về việc thực hiện Thoả thuận ưu đãi thuế Việt-Lào năm 2013. 

19+20

15-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

  *03-01-2013 – Nghị định số 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ.

   *03-01-2013 – Nghị định số 02/2013/NĐ-CP quy định về công tác gia đình.

BỘ Y TẾ

   *05-11-2012 – Thông tư liên tịch số 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT quy định tiêu chuẩn sức khoẻ của nhân viên hàng không và điều kiện đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khoe cho nhân viên hàng không.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 12-12-2012- Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra  nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường.

 *12-12-2012- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hoàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

BỘ TÀI CHÍNH

*27-12-2012- Thông tư  số 226/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *04-01-2013- QuyẾT định số 14/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1720/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Vũ trụ Việt Nam.

BỘ TÀI CHÍNH

*28-12-2012- Thông tư  số 3312/2012/TT-BTC về việc đính chính Thông tư số 188/2012/TT-BTC ngày 7/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủ sản.

21+22

16-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*19-11-2012- Thông tư  số 204.2012/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng.

 

23+24

17-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*30-11-2012- Thông tư  số 204.2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

(Đăng từ Công báo số 25+26 đến 27+28)

 

25+26

17-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*30-11-2012- Thông tư  số 204.2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

(Đăng từ Công báo số 25+26 đến 27+28)

 

27+28

18-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

  *04-01-2013 – Nghị định số 03/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc họi về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định của chủ trương đầu tư.

  

BỘ CÔNG THƯƠNG

 * 21-12-2012- Thông tư số 40/2012/TT-BCT quy định về xuất khẩu khoáng sản.

 

 *21-12-2012- Thông tư số 41/2012/TT-BCT quy định Danh mục hàng hoá được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hoá cư dân biên giới.

 * 27-12-2012- Thông tư số 43/2012/TT-BCT quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thuỷ điện và vận hành khai thác cong trình thuỷ điện.

 

 *28-12-2012- Thông tư số 45/2012/TT-BCT quy định về hoạt dộng kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

*10-12-2012- Thông tư  số 29/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.  

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NUỚC

 *03-01-2013- Quyết định số 11/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *04-01-2013- QuyẾT định số 15/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son.

 

29+30

19-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

 * 20-12-2012- Thông tư số 39/2012/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 

 

31+32

20-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

  *07-01-2013 – Nghị định số 04/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *07-1-2012- Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ban hành quy chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích luỹ trả nợ.

BỘ CÔNG THƯƠNG

   *28-12-2012 – Thông tư số 44/2012/TT-BCT  quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thong cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa.

 *28-12-2012- Thông tư số 46/2012/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công.

 *03-01-2013- Thông tư số 01/2013/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thong tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ưu đãi.

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *07-01-2012- Quyết định số 63/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch của Chính phủ về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực.

 

33+34

20-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 *27-12-2012- Thông tư số 57/2012/TT-BGD ĐT sửa đỏi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đawngr hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

*19-12-2012- Thông tư  số 32/2012/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lâo đọng đối với tháng cuốn và băng tải chờ người.

 *24-12-2012-Thông tư số 34/2012/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuậ quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyển động bằng động cơ.

BỘ NỘI VỤ

 *18-12-2012- Thông tư số 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.   

 *18-12-2012-Thông tư số 14/2012/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

BỘ Y TẾ

 *20-122012- Thông tư số 31/2012/TT-BYT hướng dẫn hoạt động dước lâm sàng trong bệnh viện.

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NUỚC

 *08-01-2013- Quyết định số 44/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

 *08-01-2013- Quyết định số 45/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

35+36

21-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 *28-12-2012- Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục.

 *28-12-2012-Thong tư số 61/2012/TT-BGD ĐT ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

 *28-12-2012-Thong tư số 62/2012/TT-BGD ĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*19-12-2012- Thông tư  số 21/2012/TT-BTNMT quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

 *26-12-2012-Thông tư số 22/2012/TT-BTNMT quy định việc lập và thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển. 

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NUỚC

 *08-01-2013- Quyết định số 46/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. 

 

37+38

22-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 *12-12-2012- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh gia sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.  

 

 *28-12-2012-Thong tư số 30/2012/TT-BKHCN quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với thiết kế nhà máy điện hạt nhân.

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 *27-12-2012-Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh.

BỘ Y TẾ

 *24-122012- Thông tư số 32/2012/TT-BYT quy đinhh vể khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam.

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NUỚC

 *08-01-2013- Quyết định số 44/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

 *08-01-2013- Quyết định số 45/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

39+40

22-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

  *09-01-2013 – Nghị định số 05/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

 *09-01-2013-Nghị định số 06/2013/NĐ-CP quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. 

  

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *07-01-2012- Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhứng giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hôach phát triển Kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

 *07-01-2012- Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

*09-01-2012- Nghị quyết số 07/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hôạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bắc Ninh.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *09-01-2013-Quyết định số 78/QĐ-TTg về việc quy định cơ chế tài chính đặc thù của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 *02-01-2013-QuyẾT định số 12/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục văn bản quy pham pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2012.

 

41+42

23-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

  *09-01-2013 – Nghị định số 07/2013/NĐ-CP sửa đổi điểm b, khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điểu của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.     

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *29-12-2012- Quyết định số 2104/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hànhnghề công chứng đến năm 2020.

BỘ NGOẠI GIAO

 *03-01-2013-Thông báo số 01/2013/TP-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực “Hiệp định giữa Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEN) và Chính phủ Đại Hàn Dân  Quốc về hợp tác lâm nghiệp, ký tại Ba-li, In-đô-nê-xi-a ngày 18 tháng 11 năm 2011”.

 

43+44

23-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 *20-12-2012-Quyết định số 51/QĐ-BGTVT quy định về bản đồ, sơ đồ hàng không.

 

45+46

24-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

  *10-01-2013 – Nghị định số 08/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

BỘ LAO ĐÔNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ NỘI VỤ-BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-BỘ CÔNG THƯƠNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG.

 *12-12-2012-Thông tư liên tịch số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNNPTNT-BCT-BTTTT hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao đọng nông thôn đến năm 2020”.

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *29-12-2012- Quyết định số 2104/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hànhnghề công chứng đến năm 2020.

BỘ NGOẠI GIAO

 *03-01-2013-Thông báo số 01/2013/TP-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực “Hiệp định giữa Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEN) và Chính phủ Đại Hàn Dân  Quốc về hợp tác lâm nghiệp, ký tại Ba-li, In-đô-nê-xi-a ngày 18 tháng 11 năm 2011”.

 

 

 

 

47+48

25-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  *04-01-2013-Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29-3-2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thuỷ sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011.

(Đăng tư Công báo số 47+48 đến số 49+50)

BỘ QUỐC PHÒNG

 *28-12-2012-Thong tư số 148/2012/TT-BQP ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu.

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *09-01-2013- Quyết định số 89/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”. 

 

49+50

25-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

  *11-01-2013 – Nghị định số 09/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người. 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 *28-12-2012-Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT –BNNPTNT-BTC-BKHCN hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm đặ hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

CHÍNH PHỦ

 *19-01-2013- Nghị quyết số 08/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Tuyên Quang.

*19-01-2013- Nghị quyết số 09/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Lạng Sơn.

*19-01-2013- Nghị quyết số 11/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hậu Giang.

*19-01-2013- Nghị quyết số 13/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Cao Bằng.

*19-01-2013- Nghị quyết số 14/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Tây Ninh.

 

51+52

26-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  *20-12-2012-Thông tư liên tịch số 218/2013/TTLT-BTC-BKHCN quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

  *20-12-2012-Thông tư liên tịch số 219/2013/TTLT-BTC-BKHCN quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 *12-12-2012- Thông tư  số 49/2012/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách.

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 *27-12-2012- Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm. hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý của Bọ Lao động-Thương vinh và xã hội.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 *05-01-2013- Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản và muối.

 

BỘ BỘ VĂN HOÁ,  THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 *10-12-2012-Thông tư số 14/2012/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động cầu lông.  

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *10-01-2013- Chỉ thị số 01/QĐ-TTg về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch HỒ Chí Minh rq Lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (ngày 11 tháng 6 năm 1948-ngày 11 tháng 6 năm 2013).

 

53+54

26-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  *27-12-2012-Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 *28-12-2012- Thông tư  số 231/2012/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

*28-12-2012- Thông tư  số 233/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nọp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí BOT và trạm chuyển giao quyền thu phí.

*02-01-2013- Thông tư  số 01/2013/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự.

BỘ TƯ PHÁP

 *03-01-2013- Thông tư số 01/2013/TT-BTP hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 *13-12-2012- Thông tư số 16/2012/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động patin.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 *07-01-2013 – Thông tư số 01/2013/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay, mua. Bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tin đụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *14-01-2013- Quyết định số 149/QĐ-TTg về ngày truyền thống của luật sư Viêt Nam.

 

55+56

27-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

  *11-01-2013 – Nghị định số 10/2013/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

BỘ TƯ PHÁP

 *05-01-2013-Thông tư số 02/2013/TT-BTP ban hành Bộ Tiêu chuẩn đán giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

BỘ XÂY DỰNG

 *28-12-2012-Thông tư số 12/2012/TT-BXD ban hành Quy chuẩn ký thuật quốc gia Nguyên tác phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

 

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *10-01-2013- Quyết định số 122/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

57+58

27-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  *14-01-2013 – Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-BỘ TÀI CHÍNH

 *16-11-2012- Thong tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

UỶ BAN DÂN TỘC-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 *13-12-2012-Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đăch biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ CÔNG THƯƠNG

 *24-12-2012-Thong tư liên tịch số 221/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020.

BỘ CÔNG THƯƠNG

 *28-12-2012-Thông tư số 47/2012/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xang sinh học (xăng E5, E10) tại cửa hàng xăng dầu.

 

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *15-01-2013- Quyết định số 162/QĐ-TTg về việc chuyển giao nhiệm vụ dự trữ quốc gia mặt hàng muối ăn từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Bộ Tài chính quản lý.

 

59+60

28-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 *28-12-2012- Thông tư  số 58/2012/TT-BGTVT ban hành định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

(Đăng từ Công báo số 61+62 đến số 63+64)

61+62

29-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 *28-12-2012- Thông tư  số 58/2012/TT-BGTVT ban hành định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

(Đăng từ Công báo số 61+62 đến số 63+64)

63+64

29-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

  *14-01-2013 – Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *14-01-2013- Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dấn nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

 *14-01-2012-Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

 *15-01-2013-Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ LAO DỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI.

 *28-12-2012-Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGD ĐT-BLĐTBXH quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập.

BÔ CÔNG THƯƠNG

 *28-12-2012-Thông tư số 48/2012/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế,tồn trữ và vận chuyển etanol, xăng sinh học (xăng E5, E10) tại kho xăng dầu.

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

CHÍNH PHỦ

 *14-01-2013 –Nghị quyết số 16/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ-TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cướng sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *15-01-2013- Quyết định số 163/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế họat động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015.

*16-01-2013- Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc thành lâp0j Trường Đại học Nam Cần Thơ.

65+66

30-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  *24-12-2012-Thông tư liên tịch số 220/2012/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn việc bảo đảm chi phí bắt giữ tàu biển và duy trì hoạt động của tàu biển trong thời gian bị bắt giữ từ ngân sách nhà nước.

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH

 *28-12-2012- Thông tư liên tịch  số 10/2012/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*28-12-2012- Thông tư  số 49/2012/TT-BCT ban hành Quy chuẩn ký thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hoá lỏng.

*28-12-2012- Thông tư  số 50/2012/TT-BCT ban hành Quy chuẩn ký thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh gia định lượng rủi ro cho các hoạt động dầu hí, xăng dầu, hoá chất và nhiệt điện.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 *28-12-2012-Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định vể tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 *28-12-2012-Thông tư số 9013/2012/BGDĐT-NGCBQLGD về việc đính chính hiệu lực thi hành Thông tư 52/2012/TT-BGD ĐT, ngày 19/12/2012 ban hành điều lệ hội thi giáo viên làm tppngr phụ trách Đội giỏi.

BỘ Y TẾ

 *17-01-2013-Văn bản hợp nhất số 01/NĐHN-BYT  quy định chi tiết thi hành mọt số điều của Luật Dược.

67+68

30-01-2013

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*11-01-2013- Thông tư  số 03/2013/TT-BNNPTNT về quản lý thuốc bảo vệ thực vật .

BỘ Y TẾ

 *11-01-2013-Thông tư số 01/2013/TT-BYT  hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *181-2013- Quyết định số 187Đ-TTg về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

69+70

31-01-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 *26-12-2011- Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH quy định về thiết bị dạy nghề cho các nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí, nguội lắp ráp cơ khí, kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

(Đăng từ Công báo số 87+88 đến số 99+100)

 

87+88

13-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 *26-12-2011- Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH quy định về thiết bị dạy nghề cho các nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí, nguội lắp ráp cơ khí, kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

(Đăng từ Công báo số 87+88 đến số 99+100)

 

89+90

13-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 *26-12-2011- Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH quy định về thiết bị dạy nghề cho các nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí, nguội lắp ráp cơ khí, kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

(Đăng từ Công báo số 87+88 đến số 99+100)

 

91+92

13-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 *26-12-2011- Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH quy định về thiết bị dạy nghề cho các nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí, nguội lắp ráp cơ khí, kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

(Đăng từ Công báo số 87+88 đến số 99+100)

 

93+94

13-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 *26-12-2011- Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH quy định về thiết bị dạy nghề cho các nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí, nguội lắp ráp cơ khí, kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

(Đăng từ Công báo số 87+88 đến số 99+100)

 

95+96

13-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 *26-12-2011- Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH quy định về thiết bị dạy nghề cho các nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí, nguội lắp ráp cơ khí, kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

(Đăng từ Công báo số 87+88 đến số 99+100)

 

97+97

13-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 *26-12-2011- Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH quy định về thiết bị dạy nghề cho các nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí, nguội lắp ráp cơ khí, kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

(Đăng từ Công báo số 87+88 đến số 99+100)

 

99+100

13-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘTÀI CHÍNH-BỘ KẾ HOẠC VÀ ĐẦU TƯ

 *22-12-2011- Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT  hưởng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 thág 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 *30-12-2011-Thông tư số 45/2011/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010 Thông tư số 18/2010 của Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 *26-12-2011- Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT quy định về bảo vệ môi trường lành nghề.

 *28-12-2011- Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 *29-12-2-11-Thong tư số 44/2011/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

PHẦN  CÁC VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *30-12-2011- Quyết định số 2474/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

 

101+102

17-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

 *04-01-2011- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 *27-12-2011-Thông tư số 65/2011/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm viên tàu biển.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 *30-12-2011- Thông tư số 45/2011/TT-NHNN quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng.

PHẦN  CÁC VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

 *30-12-2011- Thông báo số 79/2011/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực:”Hiệp định giữa nước Cộng hoà xã hội chủ ngiã Việt Nam và Liên minh Châu Âu cho Chương trình “Hỗ trợ chính sách ngành y tế”.

 

 

18-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI-BỘ TÀI CHÍNH

 *30-12-2011-Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGTVT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam.

PHẦN  CÁC VĂN BẢN KHÁC

CHÍNH PHỦ

 *03-01-2012- Quyết định số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *18-12-2011- Quyết định số 2406/QĐ-TTg ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015.

*04-01-2011- Quyết định số 20/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020.

BỘ NGOẠI GIAO

 *23-12-2011- Thông báo số 75/2011/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực:”Bản thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa  Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt-Lào”.

105+106

20-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP

 *19-12-2011-Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC –BTP hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TÀI

 *30-12-2011- Thông tư số 71/2011/BGTVT quy định về hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông công cộng.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 *30-12-2011-Thông tư số 66/2011-BGD ĐT ban hành Chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 *16-12-2011- Thông tư số 35/2011/TT-BKHCN hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về chuyển giao công nghệ.

BỘ LAO ĐỘNG-THÔNG BINH VÀ XÃ HỘI

 *29-12-2011-Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 *04-01-2012-Thông tư số 01/2012-BNNPTNT quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

BỘ TÀI CHÍNH

 *03-01-2012-Thong tư số 01/2012/TT-BTC hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch.

PHẦN  CÁC VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

 *05-01-2012 –Quyết định số 12/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*05-01-2012 –Quyết định số 13/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

*05-01-2012 –Quyết định số 14/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

*10-01-2012 –Quyết định số 28/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

CHÍNH PHỦ

 *07-01-2012- Quyết định số 02/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2011.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *06-01-2012- Quyết định số 36/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015. .

BỘ NGOẠI GIAO

 *31-12-2011- Thông báo số 80/2011/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực:”Thoả thuận sửa đổi  Phụ lục Bảng đường bay của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về vận chuyển hàng không”.

BỘ TÀI CHÍNH

 28-12-2011-Quyết định số 3151/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12/9/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập.

 

107+108

21-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 *30-12-2011-Thông tư số 67/2011-BGDĐT ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học.

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THĂO VÀ DU LỊCH

 *02-12-2011- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTD quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở.

 05-12-2011-Thông tư số 19/2011/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và điều bay có động cơ.

09-12-2011-Thông tư số 20/2011/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức tập luyện quyền anh.

BÔ Y TẾ

 *21-12-2011-Thông tư số 45/2011/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1570/2000/QĐ-BYT ngày 22/5/2000 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc”. Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”. Thông tư số 06/2004/TT-BYT ngày 28/5/2004 hướng dẫn sản xuất gia công thuốc : Quyết định 3886/2004/QĐ-BYT ngày 13/11/2004 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới “ Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuốc; Thông tư số 22/12/2010 ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định về đăng ký thuốc; Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

 21-12-2011-Thông tư số 46/2011/TT-BYT ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”.

 21-12-2011-Thông tư số 47/2011/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 hướng dẫn các công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam.  

PHẦN  CÁC VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *09-01-2012- Quyết định số 43/QĐ-TTg về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia về biến đổi khí hậu.

*09-01-2012- Quyết định số 57/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.

 

109+110

22-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG TƯƠNG-BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 *30-12-2011-Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT –BTNMT quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

BỘ TÀI CHÍNH

 *30-12-2011-Thông tư  số 203/2011/TT-BTC –BTP về việc hướng dẫn hỗ trợ tổ chức đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên theo Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

BỘ Y TẾ

 21-12-2011-Thông tư số 48/2011/TT-BYT ban hành nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”.

PHẦN  CÁC VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *09-01-2012- Quyết định số 58/QĐ-TTg  thành lập ban chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.

 30-12-2011-Thông báo số 78/2011/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản ODA vốn vay giá trị hai mươi tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu yên (20.995.000.000 yên) dành cho Chính phủ Việt Nam để thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện)”.

 31-12-2011 – Thông báo số 81/2011/TB-LPQT về việc điều ước điều ước quốc tế có hiệu lực: “Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản ODA vốn vay giá trị  mười tỉ yên (10.000.000.000 yên) dành cho Chính phủ Việt Nam để thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu”.

31-12-2011 – Thông báo số 82/2011/TB-LPQT về việc điều ước điều ước quốc tế có hiệu lực: “Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản ODA vốn vay giá trị sáu mươi mốt tỉ sáu trăm năm mươi triệu yên (61.650.000.000 Yên) dành cho Chính phủ Việt Nam để thực hiện Dự án sử dụng vệ tinh quan sát trái đất để phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu và Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn”.

BỘ TÀI CHÍNH

 03-01-2011-Quyết định số 02/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trưởng.

 

111+112

23-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

 *11-01-2011- Nghị định số 02/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay; thủ tục xử lý tàu bay bị bỏ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *13-01-2012- Quyết định số 02/2012QĐ-TTg  về việc ban hành Danh mục hàng hoá, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

UỶ BAN DÂN TỘC- BỘ TÀI CHÍNH

 *16-12-2011-Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT- UBDT-BTC  huớng dẫn thực hiện  quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

BỘ TÀI CHÍNH –BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 *21-12-2011-Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã.

BỘ CÔNG AN-BỘ NGOẠI GIAO

 03-01-2012-Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BCA-BNG sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG của Bộ Công an-Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 27-12-2011-Thông tư số 37/2011/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 29-12-2011 –Thông tư số 89/2011/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục khu vực cấp hai thác thuỷ sản có thời hạn trong năm.

 

PHẦN  CÁC VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

 *12-01-2012 –Quyết định số 38/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*12-01-2012 –Quyết định số 39/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

*12-01-2012 –Quyết định số 40/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

BỘ NGOẠI GIAO

 06-01-2012- Thông báo số 01/2012/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công hoà Ba Lan về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao.

 

113+114

24-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

 *26-12-2011- Thông tư số 43/2011/TT-BCT quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 30-12-2012-Thông tư số 90/2011/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được gia hạn lưu hành tại Việt Nam đến 31-12-2012.

(Đăng từ Công báo số 115+116 đến số 117+118)

115+116

25-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 *30-12-2012- Thông tư số 90/2011/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được gia hạn lưuhành tại Việt Nam đến 31-12-2012.

(Đăng từ Công báo số 115+116 đến số 117+118)

 

117+118

25-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  CÁC VĂN BẢN KHÁC

BỘ Y TẾ

 *24-11-2011 – Quyết định số 4447/QĐ/BYT về việc ban hành Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ hai, tập 1.

(Đăng từ Công báo số 119+120 đến số 129+130)

121+122

26-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  CÁC VĂN BẢN KHÁC

BỘ Y TẾ

 *24-11-2011 – Quyết định số 4447/QĐ/BYT về việc ban hành Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ hai, tập 1.

(Đăng từ Công báo số 119+120 đến số 129+130)

123+124

26-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  CÁC VĂN BẢN KHÁC

BỘ Y TẾ

 *24-11-2011 – Quyết định số 4447/QĐ/BYT về việc ban hành Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ hai, tập 1.

(Đăng từ Công báo số 119+120 đến số 129+130)

 

125+126

26-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  CÁC VĂN BẢN KHÁC

BỘ Y TẾ

 *24-11-2011 – Quyết định số 4447/QĐ/BYT về việc ban hành Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ hai, tập 1.

(Đăng từ Công báo số 119+120 đến số 129+130)

127+128

26-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  CÁC VĂN BẢN KHÁC

BỘ Y TẾ

 *24-11-2011 – Quyết định số 4447/QĐ/BYT về việc ban hành Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ hai, tập 1.

(Đăng từ Công báo số 119+120 đến số 129+130)

 

129+130

26-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH –BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 *30-12-2011-Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 *15-11-2011-Thông tư số 30/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

*15-11-2011-Thông tư số 31/2011/TT-BKHCN hướng dẫn nội dung và phuơng thức hoạt động của các tổ chức đánh giá, định giá công nghệ.

*30-11-2011-Thông tư số 38/2011/TT-BKHCN quy định các yêu cầu về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở  hạt nhân.

BỘ TÀI CHÍNH

 *20-12-2011 – Thông tư số 190/2011/TT-BTC quy định tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch.

*26-12-2011 – Thông tư số 195/2011/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thong cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

*26-12-2011 – Thông tư số 196/2011/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và 2quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá  của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

*30-12-2011 – Thông tư số 198/2011/TT-BTC hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng, nộp ngân sách nhà nước phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải.

*30-12-2011 – Thông tư số 199/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng.

*30-12-2011 – Thông tư số 201/2011/TT-BTC về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

 

131+132

27-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG-BỘ TÀI CHÍNH

 *15-11-2011-Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BTNMT -BTC-BVHTTDL quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

BỘ TƯ PHÁP-BỘ NỘI VỤ

 *08-12-2011-Thông tư liên tịch số 23/2011/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý.

. BỘ TƯ PHÁP-BỘ QUỐC PHÒNG

 *08-12-2011-Thông tư liên tịch số 242011/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 *16-01-2012 – Thông tư số 04/2011/TT-BNNPTNT về việc đưa các sản phẩm có chứa Cybêmthrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản; thuốc thú y thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

BỘ TÀI CHÍNH

*05-01-2012 – Thông tư số 03/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*26-12-2011 – Thông tư số 44/2011/TT-BTNMT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

*26-12-2011 – Thông tư số 45/2011/TT-BTNMT  hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, diện tích đất chưa sử dụng theo đúng quy định để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

*28-12-2011 – Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 *30-12-2011- Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

 * 30-12-2011-Thông tư số 24/2011/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phòng, chống bạo lực gia định, đối tượng, điều kiện, cơ quan hoàn trả thiệt hại về giá trị tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình.

PHẦN  CÁC VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *17-01-2012 – Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

133+134

28-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG AN

 *15-12-2011-Thông tư số 81/2011/TT-BCA quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 *13-012012- Thông tư  số 02/2012/TTLT-BGDĐT ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng-an ninh, trình độ đại học.

PHẦN  CÁC VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *09-01-2012 – Quyết định số 60/CT-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030. 

135+136

29-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *16-01-2012 – Quyết định số 03/CT-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 87/2004/QĐ-TTg.

*16-01-2012 – Quyết định số 04/CT-TTg về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

BỘ CÔNG THƯƠNG-BỘ TÀI CHÍNH

 *03-01-2012-Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BCT-BTC sửa đổi bổ sung một số quy định Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley..

BỘ CÔNG THƯƠNG

 *18-01-2012- Thông tư  số 02/2012/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 *30-12-2011- Thông tư số 72/2011/TT-BGTVT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kiểm tra và chế tạo công ten nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải”.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 *14-12-2011 – Thông tư số 34/2011/TT-BKCN hướng dẫn công tác khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

BỘ NỘI VỤ

*16-04-2012 – Thông tư số 01/2012/TT-BNV quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế quản ý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 *26-12-2011 – Thông tư số 192/2011/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộu Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

 * 26-12-2011- Thông tư số 193/2011/TT-BTC hướng dẫn quản l;ý tài chính, giải ngân đối với các chương trình , dự án tài trợ bằng nguồn vốn quỹ OPEC về phát triển quốc tế (OFID).

PHẦN  CÁC VĂN BẢN KHÁC

phê duyệt Quy hôạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

 

137+138

29-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 CHÍNH PHỦ

 *19-01-2012 – Nghị định số 03/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều cuat Nghị định số 109/2006/ND-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 *19-01-2012 – Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

 *20-01-2012-Quyết định số 06/2012/QĐ-TTg về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về các thỏa thuận thương mại quốc tế.

BỘ CÔNG THƯƠNG

 *30-12 -2012- Thông tư  số 48/2011/TT-BCT quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 *13-01-2012- Thông tư số 01/2012/TT-BGDĐT ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành Khoa học Sức khoẻ, trình độ đại học.

 

139+140

30-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 *13-01-2012- Thông tư số 01/2012/TT-BGDĐT ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành Khoa học Sức khoẻ, trình độ đại học.

(Đăng từ Công báo số 139+140 đến 143+144)

 

141+142

30-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 *13-01-2012- Thông tư số 01/2012/TT-BGDĐT ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành Khoa học Sức khoẻ, trình độ đại học.

(Đăng từ Công báo số 139+140 đến 143+144)

143+144

30-01-2012

MỤC LỤC

PHẦN  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ Y TẾ-BỘ TÀI CHÍNH

 *16-01-2012-Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BQP -BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân người đang làm công tác cơ yếu.

BỘ TƯ PHÁP-UỶ BAN DÂN TỘC

 *17-01-2012-Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT  hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 *16-01-2012 – Thông tư số 03/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng.

. BỘ QUỐC PHÒNG

 *13-01-2012-Thông tư số 02/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 89/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hoạt động đối ngoại biên phòng. 

BỘ TÀI CHÍNH

*19-12-2011 – Thông tư số 188/2011/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Viễn thông.

 *19-12-2011 – Thông tư số 197/2011/TT-BTC hướng dẫn thựchiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

*30-12-2011 – Thông tư số 205/2011/TT-BTC ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo.

*05-01-2012 – Thông tư số 02/2012/TT-BTC quyđịnh chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam.

*05-01-2012 – Thông tư số 04/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

 

145+146

31-01-2012

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.