Những cơ quan, tổ chức nào nằm trong Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ?

Trả lời:

Thành viên của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản được quy định như sau:

a) Đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản có số lượng không quá 11 thành viên, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng là Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản;

Các thẻ (tags):

Tổ chức, cá nhân nào có đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản? Quyền và nghĩa vụ khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản như thế nào?

Trả lời:

Điều kiện, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá khi đủ các điều kiện sau:

- Có văn bản, tài liệu hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định;

Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản có những quyền lợi và nghĩa vụ như thế nào?

Trả lời:

Quyền lợi và nghĩa vụ của các nhân thăm dò khoáng sản được quy định cụ thể như sau:

1. Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản có các quyền sau đây:

- Sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến mục đích thăm dò và khu vực thăm dò;

- Tiến hành thăm dò theo Giấy phép thăm dò khoáng sản;

Các thẻ (tags):