Bảo tàng địa chất


BẢO TÀNG ĐỊA CHẤT

Địa chỉ : SỐ 6 - Phạm Ngũ Lão - Hà Nội

Điện thoại:04.39 331 496; Fax: 04.39 331 496

E_mail: baotangdiachat@dgmv.gov.vn

Website: http://dgmv.gov.vn/baotang/gtbt.htm

Phó Giám đốc Phụ Trách : Trương Quang Quý          ĐT: 04.39 333 744           DĐ: 0985052181
 

3. Cơ cấu tổ chức: 

3.1. Lãnh đạo Bảo tàng

a) Lãnh đạo Bảo tàng Địa chất có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Bảo tàng Địa chất; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng quy chế làm việc; ký các văn bản chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, uỷ quyền của cấp trên.

c) Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

3.2. Bộ máy giúp việc Giám đốc                            

a) Văn phòng.

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính

3.3. Các phòng chuyên môn:

a) Phòng Sưu tập - Gia công chế tác

b) Phòng Trưng bày - Tuyên truyền.

c) Phòng Kiểm kê - Bảo Quản.

d) Phòng Khoa học - Thông tin. 

3.4. Đơn vị trực thuộc

- Chi nhánh Bảo tàng Địa chất tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Bảo tàng Địa chất tại thành phố Hồ Chí Minh có con dấu, hạch toán phụ thuộc Bảo tàng và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định.

4. Sơ lược lịch sử phát triển

- 1914, Bảo tàng Địa chất được người Pháp xây do các ông Lantenois H. và Mansuy H. sáng lập

- 1928, BTĐC đã trưng bày các mẫu vật thu thập trên toàn lãnh thổ 3 nước Đông Dương với 3 phần: 1- Khoáng vật và thạch học; 2 - Cổ sinh vật; 3 - Địa chất ứng dụng;

- 1954, BTĐC Miền Nam được thành lập

- 1955, BTĐC trực thuộc Tổng cục Địa chất

- 1956, BTĐC (miền Nam) được chuyển sang Tổng nha Mỏ thuộc Ngành Công nghiệp - Thủ công nghiệp của Bộ Kinh tế (Chính quyền Sài Gòn)

- 1963, BTĐC ở Hà Nội được khôi phục lại với cơ cấu trưng bày gồm 2 phần: Địa chất khu vực và Địa chất khoáng sản.

- 1978, Viện Bảo tàng Lưu trữ Địa chất, Tổng cục Địa chất.

- 1985 Viện Thông tin Tư liệu Mỏ Địa chất trực thuộc Tổng cục Mỏ Địa chất.

- 1991, Bảo tàng Địa chất, Cục Địa chất Việt Nam, Bộ Công nghiệp nặng.

- 1995, Bảo tàng Địa chất, Cục Địa chất Việt Nam, Bộ Công nghiệp.

- 1997, Viện Thông tin, Lưu trữ, Bảo tàng Địa chất, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Công nghiệp

- 1999 khai trương nhà trưng bày mới Bảo tàng Địa chất tại số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.

- 2001, BTĐC được tổ chức ICOM quốc tế (Hiệp hội Bảo tàng quốc tế) công nhận là thành viên của tổ chức này và là một trong năm thành viên đầu tiên của ICOM Việt Nam.

- 2003, Bảo tàng Địa chất, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường

- 2008, Nhập Bảo tàng Địa chất Miền Nam vào Bảo tàng Địa chất, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyen và Môi trường

- Hiện nay, Bảo tàng Địa chất đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quyết định số 60/QĐ - ĐCKS ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Những thành tích chủ yếu

- BTĐC không chỉ là một thiết chế văn hoá, mà còn là một cơ quan triển khai các nghiên cứu khoa học. Cán bộ khoa học của BTĐC đã chủ trì thực hiện nhiều đề án đề tài, công bố nhiều công trình nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện thành công 12 đề án và đề tài khoa học, đang triển khai thực hiện 1 đề án.

- 54 công trình nghiên cứu do cabs bộ của Bảo tàng Địa chất thực hiện đã được công bố.

6. Những phần thưởng đã được nhận

- Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2008 và 2009.

- Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên về phối hợp tham gia trưng bày Tuần văn hóa du lịch Thái Nguyên năm 2010.

- Danh hiệu Tập thể lao động xuât sắc nhiều năm của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam