BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

 

Số: 112 /TB-ĐCKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại buổi làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính về triển khai công tác kế hoạch năm 2013

Ngày 15 tháng 01 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì buổi làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính về triển khai công tác kế hoạch năm 2013.

Tham dự cuộc họp gồm có: Cán bộ, công chức Vụ Kế hoạch - Tài chính và đại diện Văn phòng Tổng cục.

Sau khi nghe báo cáo của Quyền Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Tổng Cục trưởng đề nghị Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công việc sau:

1. Đổi mới công tác giao kế hoạch, phân bổ kế hoạch ngân sách nhà nước đảm bảo minh bạch, dân chủ, đúng tiến độ.

2. Xây dựng khung Quy chế chi tiêu nội bộ về mặt tài chính để hướng dẫn các đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị mình theo đúng quy định.

3. Chủ động, chuẩn bị kế hoạch và nội dụng để phục vụ Kiểm toán nhà nước trong công tác quản lý tài chính về cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

4. Chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ Địa chất để phân bổ vốn đề tài khoa học công nghệ, dự án mở mới theo đúng kế hoạch, tiến hành thẩm định dự toán và quyết toán các đề án đã kết thúc.

5. Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển khai kế hoạch và thanh quyết toán năm 2013 của các đơn vị.

6. Phối hợp với Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản, Văn phòng bố trí 01 buổi họp với Bộ Tài chính để hoàn chỉnh, ban hành 02 Thông tư liên tịch: “Quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản” và “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 22/2012/NÐ-CP về đấu giá quyền khai thác khoáng sản” trước ngày 25/01/2013.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại buổi làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính về triển khai công tác kế hoạch năm 2013, Tổng cục thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Tổng cục;

- Vụ KHTC;

- Vụ KHHTQT;

- Vụ ĐC;

- Cục KTĐC&KS;

- Lưu: VP, TL(10).

T.L TỔNG CỤC TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

đã ký

La Thanh Long