Ngày 17 tháng 01 năm 2013, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn, đã tiếp và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn, đã tiếp và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự cùng Tổng Cục trưởng có Cục Kiểm soát Hoạt động Khoáng sản, Vụ Khoáng sản, Vụ Chính sách và Pháp chế, Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Sau khi đại diện của Cục Kiểm soát Hoạt động Khoáng sản báo cáo về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và các ý kiến của các đại biểu; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã thống nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội các nội dung sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội rà soát và đề ra giải pháp đối với các Giấy phép thăm dò, khai thác đã cấp trước ngày 01/7/2010.

2. Đối với các hồ sơ đang tiếp nhận và thẩm định, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội xử lý theo đúng qui định của Luật Khoáng sản năm 2010.

3. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản sẽ sớm gửi ý kiến góp ý về công tác quản lý hoạt động khoáng sản và qui định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Văn phòng Tổng cục./.