Ngày 01 tháng 9 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/2008/CT-TTg về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: hoàn thành công việc rà soát việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, xử lý các vi phạm... và báo cáo Thủ tứơng Chính phủ trước ngày 31 tháng 10 năm 2008. Xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng đối với các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và hoàn thành trong quý IV năm 2008. Chủ trì và phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Công an, Tài chính (Tổng cục Hải quan), Quốc phòng (Bộ đội Biên phòng) tiếp tục tăng cường kiểm tra các hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn; tập trung vào các nội dung liên quan đến việc khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; căn cứ mức độ vi phạm kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự, tước quyền sử dụng giấy phép, thu hồi giấy phép theo quy định đối với các tố chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng, tái phạm

Trong nội dung Chỉ thị số 26/2008/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu:

 * Bộ Tài nguyên và Môi trường:

 - Rà soát nội dung quy định tại các giấy phép khai thác, quyết định giao khu vực khai thác mỏ, đăng ký khai thác mỏ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc cho phép khai thác trước khi Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành. Trường hợp các văn bản nêu trên có quy định thuộc các trường hợp cấm hoặc không phù hợp theo quy định của Luật Khoáng sản thì phải cấp lại giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Việc rà soát, cấp lại giấy phép khai thác phải theo lộ trình cụ thể, bảo đảm không gây cản trở, ách tắc sản xuất của tổ chức, cá nhân đang hoạt động khai thác khoáng sản. Riêng việc rà soát, cấp lại giấy phép khai thác than vùng Quảng Ninh cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phải hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2008;

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản đã được phân cấp cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; làm rõ những tồn tại, bất cập trong việc tổ chức thực hiện thẩm quyền đã được phân cấp và kiến nghị giải pháp khắc phục. Kết quả thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2008;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra và xử lý những điểm nóng về vi phạm pháp luật trong thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản.

* Bộ Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an tiếp tục tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy định của các doanh nghiệp trong tiêu thụ, xuất khẩu khoáng sản nhất là đối với các loại khoáng sản là quặng titan, quặng sắt, chì - kẽm, cromit, vàng, wonfram; làm rõ tính hợp pháp về nguồn quặng, chất lượng quặng xuất khẩu; xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;

 - Hoàn thành việc xây dựng Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản, trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng, trình Thủ tướng Chính phủ hoặc phê duyệt theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2008;

Chỉ thị cũng yêu cầu, tiếp tục tăng cường công tác quản lý môi trường trong hoạt động khoáng sản; bảo vệ trật tự, an toàn xã hội và an toàn lao động trong hoạt động khoáng sản. Các dự án khai thác, chế biến khoáng sản phải thực hiện đúng các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường; ký quỹ phục hồi môi trường; nộp phí bảo vệ môi trường và bảo đảm phục hồi môi trường sau khai thác; bảo đảm hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản không làm ảnh hưởng đến việc bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa và các khu dân cư, các công trình hạ tầng khác.

Ngoài ra, nội dung Chỉ thị cũng nêu rõ trách nhiệm của các Bộ có liên quan như: Quốc phòng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông trong việc phối hợp quản lý nhà nước về khoáng sản, tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản v.v...

Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

Phòng Khoáng sản, ngày 04 tháng 9 năm 2008