Tại công văn sô 970/TTg-CN ngày 07 tháng 7 năm 2017 về việc thăm dò, khai thác quặng apatit loại II tại các khai trường 32 và Làng Cáng 2, tỉnh Lào Cai

    Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn số 1240/BTNMT-ĐCKS ngày 17 tháng 3 năm 2017 và số 3187/BTNMT-ĐCKS ngày 23 tháng 6 năm 2017 về việc về việc thăm dò, khai thác quặng apatit loại II tại các khai trường 32 và Làng Cáng 2, tỉnh Lào Cai Thủ tướng Chính Phủ có ý kiến như sau:

     Đồng ý bổ sung 02 khu vực quặng apatit tại các khai trường  32 và Làng Cáng 2 (diện tích 53,67 ha) vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên…

Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam./.