Ngày 25 tháng 3 năm 2014, Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương cùng Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế Quách Đức Tín và các cán bộ liên quan đã tiếp và làm việc với TS. Michael Parsons, cố vấn thể chế của UNDP về dự án hợp tác quốc tế: “Tăng cường Năng lực Xây dựng và Thực hiện Chính sách, Pháp luật Tài nguyên Môi trường” do UNDP tài trợ. Dự án do Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) và 3 cơ quan đồng thực hiện, trong đó Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (GDGMV) chịu trách nhiệm hợp phần 5: “Xây dựng khung chính sách lồng ghép quản lý môi trường và các quyền trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản”.

Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương tiếp và làm việc với chuyên gia Dự án hợp tác quốc tế: “Tăng cường Năng lực Xây dựng và Thực hiện Chính sách, Pháp luật Tài nguyên Môi trường” do UNDP tài trợ.

Toàn cảnh buổi tiếp

Với mục tiêu chung là: tới năm 2016, các cơ quan chủ chốt cấp quốc gia và địa phương, phối hợp với khu vực tư nhân và cộng đồng, thực hiện và giám sát luật, chính sách và chương trình nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên và quản lý môi trường và thực hiện các cam kết theo công ước quốc tế.

Mục tiêu cụ thể: Dự án sẽ góp phần tăng cường thống nhất và thực hiện hiệu quả các chính sách, thông qua việc giúp đỡ nâng cao năng lực thực hiện dựa trên các kết quả nghiên cứu chính sách, cung cấp cơ sở đầu vào cho việc lập kế hoạch và hoạch định chính sách, thông qua việc xây dựng, phát triển và áp dụng các chính sách mới, các cơ chế và công cụ hỗ trợ tối ưu nhằm tăng cường xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường.

Tại buổi thảo luận, hai bên đã rà soát lại các nội dung của hoạt động 5 “Xây dựng khung chính sách lồng ghép quản lý môi trường và các quyền trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản” do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản chịu trách nhiệm và nhiệm vụ trong tâm trong năm 2014, theo đó, nội dung cụ thể được điều chỉnh như sau:

Hoạt động 5.1: Đánh giá tác động của hoạt động khai thác khoáng sản hiện nay đến môi trường nhằm đề xuất chính sách, qui định về trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước đối với môi trường trong hoạt động khoáng sản;

Hoạt động 5.2: Đánh giá tình hình thực hiện chính sách về quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác, từ đó đề xuất chính sách phù hợp.

Với mỗi hoạt động nêu trên, ngoài cán bộ của Tổng cục, cần 2-3 chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật và môi trường chuyên ngành khoáng sản tham gia dự án. Đồng thời, tổ chức 2 hội thảo cho mỗi hoạt động trong năm 2014.

Về đề xuất của Tổng cục điều chỉnh nội dung các hoạt động nêu trên, phía Đoàn chuyên gia ghi nhận và sẽ có trả lời chính thức sau khi có ý kiến của UNDP và Ban quản lý Dự án.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Vụ KHCN&HTQT.