Ngày 06 tháng 02 năm 2017, Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức lao động triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ và Văn phòng Đảng ủy.

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn, đồng chí Nguyễn Trường Giang - Bí thư Đảng ủy, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017. Trong năm 2016, Liên đoàn được giao 07 nhiệm vụ (bao gồm: 02 địa chất, 02 sự nghiệp môi trường, 02 đề dài khoa học công nghệ và 01 nhiệm vụ đặc thù) và phối hợp thực hiện 06 nhiệm vụ (04 địa chất, 02 môi trường) với các đơn vị liên quan. Với sự đoàn kết, nhất trí của tập thể cán bộ viên chức và người lao động; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Liên đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là phối hợp thi công đề án “Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Năm Giang, tỉnh Quảng Nam” năm 2016 khi khối lượng giao bổ sung rất muộn (tháng 10/2016), địa hình thi công khó khăn, nhiều đơn vị tham gia nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, tiến độ và nhất là đảm bảo an toàn lao động.

Liên Đoàn trưởng Nguyễn Trường Giang trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Liên Đoàn trưởng Nguyễn Trường Giang trình bày Báo cáo tại Hội ngh

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên nhiệt liệt chào mừng và biểu dương những thành tích mà Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm đã đạt được về hiệu quả cũng như chất lượng, tiến độ góp phần ổn định việc làm và thu nhập (ở mức cao trong Tổng cục) cho cán bộ, viên chức và người lao động trong năm 2016.

Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, Phó Tổng Cục trưởng hoàn toàn nhất trí với kế hoạch thành lập trên cơ sở kết quả đạt được năm 2016 và tình hình thực tế của Liên đoàn và đề nghị Liên đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  1. Xây dựng báo cáo chi tiết tình hình thi công đề án “Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Năm Giang, tỉnh Quảng Nam” từ thời điểm thi công tới nay và xác định rõ trữ lượng tài nguyên; đề xuất phương án triển khai các năm tiếp theo.
  2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án quan trắc môi trường.
  3. Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của Liên đoàn trên cơ sở đó bố trí sắp xếp nhân lực hợp lý ở các đơn vị trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.
  4. Quan tâm chỉ đạo thi công đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Đồng Văn”.
  5. Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại và đào tạo tại chỗ độ ngũ cán bộ kỹ thuật về chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ để có thể đáp yêu cầu trước mắt cũng như những năm tiếp theo.

Thay mặt tập thể Liên đoàn, đồng chí Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm cám ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo mang tính định hướng về trước mắt cũng như lâu dài của Phó Tổng Cục trưởng đồng thời cũng xin hứa sẽ cùng tập thể Liên đoàn phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017.

Văn phòng Tổng cục./.