Đại hội Đảng các cấp

Liên đoàn Địa chất Biển: Thông báo Tuyển dụng

Theo Thông báo tuyển dụng số 85/TB-ĐCKSB ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản Biển. Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển thông báo tuyển dụng viên chức, lao động năm 2019, chi tiết theo file đính kèm.

Các tệp gắn kèm: