Ngày 05 tháng 01 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì Hội nghị về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương và đại diện các Vụ: Khoáng sản, Địa chất, Chính sách và Pháp chế, Văn phòng Tổng cục; các Cục: Kiểm soát hoạt động khoáng sản, Kinh tế Địa chất và Khoáng sản; Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất.

Sau khi nghe đại diện Vụ Khoáng sản và Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản năm 2012; ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, Hội nghị thống nhất kết luận như sau:

1. Đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

1.1. Vụ Khoáng sản là đầu mối quản lý Nhà nước về khoáng sản. Chủ trì dự thảo các văn bản của Tổng cục trả lời các vấn đề liên quan đến công tác Quản lý nhà nước về khoáng sản.

1.2. Đối với đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong thi hành luật Khoáng sản của tỉnh Gia Lai: Vụ Khoáng sản dự thảo văn bản yêu cầu tỉnh Gia Lai báo cáo tình hình thực hiện các yêu cầu trong Thông báo kết quả kiểm tra của Tổng cục.

2. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra:

2.1. Các biên bản thanh tra, kiểm tra cần nêu tất cả các vi phạm, tồn tại của doanh nghiệp trong hoạt động khoáng sản liên quan đến các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan như trước đây. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 (thời điểm Luật vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành) Tổng cục Địa chất và Khoáng sản chỉ ra quyết định xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản; các lĩnh vực khác như: môi trường, đất đai, tài nguyên nước sẽ chuyển đến các cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành khác xử lý.

2.2. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện trường hợp có nguy cơ mất an toàn cho người và thiết bị thì được phép áp dụng các quy định của pháp luật để tạm dừng hoạt động khai thác và đồng thời báo cáo ngay với Tổng cục.

2.3. Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và dự thảo Kết luận thanh tra, Thông báo khắc phục vi phạm  trình Tổng Cục trưởng ký ban hành. Đơn vị tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Kết luận thanh tra, Thông báo khắc phục vi phạm cần khẩn trương góp ý kiến theo thời hạn quy định trên Phiếu xử lý văn bản đến. 

3. Đối với việc thực hiện Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 28/9/2009 về “Tổ chức xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước”:

3.1. Vụ Khoáng sản chủ trì, phối hợp với Vụ Địa chất lập danh sách các mỏ khoáng sản đã cấp phép (có sử dụng tài liệu, thông tin kết quả điều tra do nhà nước đầu tư) chuyển Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất lên kế hoạch tính tiền trong năm 2013.

3.2. Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất dự thảo văn bản gửi Bộ TN&MT đề xuất phương pháp tính tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước đối với loại khoáng sản: Nước khoáng, nước nóng xin ý kiến chỉ đạo.

4. Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản và Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất chuẩn bị tổ chức 02 cuộc hội thảo chuyên đề về công tác thanh tra, kiểm tra và công tác xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước trong năm 2013.

5. Vụ Địa chất tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “Khoanh định diện tích khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên phạm vi cả nước (phần đất liền)”. Vụ Khoáng sản chủ trì phối hợp với Vụ Địa chất dự thảo văn bản quản lý nhà nước liên quan đến nhiệm vụ trên trả lời các đơn vị liên quan./.

Các tệp gắn kèm: