BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

Số: 64 /TB-ĐCKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại buổi họp đánh giá tiến độ triển khai công tác Tổ chức xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước

Ngày 09 tháng 01 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì họp đánh giá tiến độ triển khai công tác Tổ chức xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước. Tham dự họp có đại diện: các Vụ: Khoáng sản, Địa chất, Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng; Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản; Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất.
 

Sau khi nghe đồng chí Ngô Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ lập Báo cáo kết quả xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước; ý kiến trao đổi, thảo luận của các thành viên tham dự buổi họp, Phó Tổng Cục trưởng đã kết luận các nội dung sau:

Đánh giá chung: Trong năm 2012, Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện tính tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước. Phối hợp với các Vụ chức năng hoàn thành tính toán, trình duyệt được 12 mỏ (trong tổng số 53 mỏ), thu nộp vào ngân sách nhà nước trên 493 tỷ đồng.

Đây là thành công bước đầu quan trọng trong việc tính toán xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước. Các doanh nghiệp đã có ý thức trong việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc tính toán có nhiều phức tạp, quá trình thực hiện cần tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa quy định, hoàn thiện phương pháp tính. Để làm tốt nhiệm vụ trong năm 2012, yêu cầu:

1. Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất các nhiệm vụ

1.1. Hoàn thiện lại Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ lập báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước, với cấu trúc gồm 03 phần: 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ; 2. Dự kiến kế hoạch năm 2013; 3. Tồn tại và kiến nghị.

1.2. Nâng cao chất lượng các báo cáo tính toán và các báo cáo thẩm định, phản biện. Khẩn trương hoàn thiện công tác tính toán, trình Hội đồng thẩm định cấp cơ sở trong tháng 01 năm 2013 cho 06 mỏ: 1. Đất hiếm Yên Phú, Yên Bái; 2. Sericit Sơn Bình, Hà Tĩnh; 3. Chì kẽm Cúc Đường, Thái Nguyên; 4. Thiếc sa khoáng Sơn Dương, Tuyên Quang; 5. Atimon Làng vài, Tuyên Quang; 6. Chì - Kẽm Nà Cà-Nà Lẹng, Bắc Kạn.

1.3. Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các đơn vị liên quan về phương pháp tính tiền sử dụng số liệu thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước đối với loại khoáng sản là nước khoáng, nước nóng trong tháng 02 năm 2013.

2. Vụ Khoáng sản chủ trì, phối hợp với Vụ Địa chất lập danh sách các mỏ sẽ tiến hành tính toán xác định tiền sử dụng số liệu thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước trong năm 2013, trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét trước ngày 31/01/2013. Căn cứ vào danh sách đã được phê duyệt, Vụ Kế hoạch - Tài chính dự thảo quyết định giao nhiệm vụ cho Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất tính toán. Theo thứ tự ưu tiên cho cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; các mỏ thu ngân sách lớn; các mỏ có đề nghị của doanh nghiệp.

3. Vụ Địa chất chủ trì rà soát những bất hợp lý về cấp đất, đá trong Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT 05/7/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường khi áp dụng để tính toán xác định tiền sử dụng số liệu thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước; tham mưu, đề xuất bổ sung vào Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các công tác điều tra địa chất - khoáng sản cho 08 hạng mục đo GPS: Đo địa chấn; đo sâu ảnh điện phân cực kích thích dòng một chiều; đo georada; đo sâu trường chuyển; đo địa vật lý lỗ khoan có độ sâu lớn hơn 500m; lấy mẫu cơ lý; khoan máy tới độ sâu 1.200m do Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản đang thực hiện.

4. Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản giữ vai trò thường trực Hội đồng, Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất là cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước.

5. Đối với các mỏ than của Tập đoàn Vinacomin trong khi tính tiền thống nhất thời điểm xác định trữ lượng là ngày 01/7/2011 (đã có thông báo của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về xác định trữ lượng còn lại khi Luật có hiệu lực), đơn giá tiền lương tại thời điểm phê duyệt báo cáo. Đối với các mỏ đang chuẩn bị cấp phép khai thác, việc tính tiền cấp quyền sẽ song song với việc tính tiền xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước; với các mỏ đã được cấp phép khai thác, sẽ triển khai tính tiền cấp quyền sau.

6. Vụ Kế hoạch – Tài chính khẩn trương thẩm định, trình duyệt các dự toán cho công tác tính toán xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước cho các mỏ còn lại trong số 53 mỏ đã giao cho Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất thực hiện.

Trên đây là Kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại buổi họp ngày 09/01/2013, Tổng cục thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);

- Các Vụ: KS, ĐC; KHTC

- Cục KTĐCKS;

- TT KĐCNĐC;

- Lưu: VT, XC(10).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đỗ Đức Thắng