Ngày 16 tháng 02 năm 2017 tại Hưng Yên, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã long trọng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và ra quân thực địa năm 2017; hưởng ứng phong trào thi đua do Công đoàn Liên đoàn phát động nhằm thúc đẩy sản xuất, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, ổn định và nâng cao đời sống cán bộ viên chức và người lao động. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Cảnh Dương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đồng chí Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, Vụ Địa chất, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo Báo cáo của Liên đoàn do đồng chí Vũ Quang Lân, Liên Đoàn trưởng trình bày cho thấy: Trong năm 2017, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc sẽ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu như sau:

- Đề án Phố Lu - Bắc Than Uyên: hoàn thành cơ bản công tác thực địa lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000, chuẩn bị cho công tác tổng kết đề án. Khối lượng chủ yếu gồm: lập bản đồ tỷ lệ 1:50.000 diện tích 540 km2; điều tra khoáng sản chi tiết tỷ lệ 1:10.000: 23 km2. Đồng thời, đề án cần bổ sung tài liệu, khắc phục những tồn tại của các bước trước.

- Đề án Tú Lệ: hoàn thành công tác trọng sa - địa hóa diện tích và đo vẽ lập bản đồ địa chất 200 km2.

- Đề án Vị Xuyên: hoàn thành văn phòng điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:10.000 và công tác tổng kết, lưu trữ đề án. Khoanh định những diện tích triển vọng khoáng sản wolfram, thiếc để đề nghị thăm dò.

- Đề án Xín Mần: thực địa điều tra đánh giá khoáng sản tỷ lệ 1:10.000 trên diện tích 12 km2; khoan 656m; văn phòng điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:10.000 và công tác tổng kết, lưu trữ đề án. Khoanh định những diện tích triển vọng khoáng sản wolfram, thiếc để đề nghị thăm dò.

- Sửa chữa theo ý kiến Hội đồng thẩm định Bộ Tài nguyên và Môi trường 04 đề án thành phần thuộc đề án Tây Bắc và triển khai thực hiện các đề án này khi được Bộ và Tổng cục giao.

- Thực hiện tốt việc lập đề án và tổ chức thi công các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do doanh nghiệp góp vốn (các đề án 61). Triển khai lập đề án thăm dò quặng wolfram ở vùng Vị Xuyên và Xín Mần.

- Thực hiện tốt công tác bảo quản mẫu vật địa chất và khoáng sản.

- Hoàn thành các nhiệm vụ 186 còn lại.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do Bộ và Tổng cục giao.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các hợp đồng dịch vụ địa chất chuyển tiếp và các hợp đồng ký trong năm 2017, phấn đấu mức thu từ hợp đồng dịch vụ năm 2017 sẽ cao hơn năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Liên đoàn trong năm 2016, đặc biệt là phát hiện mới về khoáng sản (sheelit) ở cấu trúc Sông Chảy. Đồng thời, Tổng Cục trưởng cũng đề nghị Liên đoàn cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017 và những năm tiếp theo, đó là:

- Tập trung cho công tác đào tạo nguồn cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo cho từng giai đoạn, bảo đảm nguồn nhân lực có đủ trình độ, năng lực đáp ứng theo yêu cầu ngày càng cao trong công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

- Rà soát toàn bộ các nhiệm vụ đã thực hiện để đề xuất với lãnh đạo Tổng cục trong việc định hướng các nhiệm vụ cần thực hiện tiếp theo, nâng cao chất lượng tài liệu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Để chuẩn bị cho Hội nghị về nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản, Tổng cục trưởng giao Liên đoàn viết tham luận về công tác lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000. Đây là việc làm rất quan trọng, nhằm đánh giá những mặt được, mặt chưa được, những khó khăn, vướng mắc; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản địa chất, trong đó có công tác lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000.

Bí thư đảng uỷ, Liên đoàn trưởng Vũ Quang Lân phát biểu triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn trong năm 2017

Bí thư đảng uỷ, Liên đoàn trưởng Vũ Quang Lân phát biểu triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn trong năm 2017

Thay mặt tập thể Liên đoàn, đồng chí Vũ Quang Lân cám ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo mang tính định hướng về trước mắt cũng như lâu dài của Tổng Cục trưởng, đồng thời cũng xin hứa sẽ cùng tập thể CBCNV phát huy truyền thống 58 năm xây dựng và phát triển của Liên đoàn, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản, đẩy mạnh công tác dịch vụ địa chất để ổn định và nâng cao đời sống, đoàn kết xây dựng Liên đoàn phát triển bền vững.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Văn phòng Tổng cục./.